Person Image

  Education

  • Ph.D.(Hospitality and Tourism Management), Virginia Tech , USA, 2549
  • M.S.(Recreation Management and Tourism), Arizona State University , USA, 2544
  • ศศ.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  AttitudeAuthenticityEthnic tourismExperience Qualityhealth and wellnessPerceived ValuePlatelet donorspositive emotionspro-environmental valuesProvincial Electricity Authority (PEA)Purchase Intentionquality of lifeQuality ServiceRepeat donationsResident AttitudesresidentsretailRisk and uncertaintyRisk PerceptionSatisfactionserviceService CluesService Provide Social Skillsservice qualityServicescapeSocial EnterpriseSocial normspasubjective well-beingSustainable PracticesThai high-end hotel gueststhe service behaviortourismTourism Impactstourist experiencetourist motivationTourist satisfactionTravel ExperienceTravel MotivationValue Co-CreationWestern and EasternWord of Mouthการขนส่งนักท่องเที่ยวการคงอยู่การจัดการการบริการ นวัตกรรมบริการ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจโรงแรม การออกแบบการบริการ การตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการบริการจัดส่งอาหารการบอกต่อการปฏิบัติตามการปฐมนิเทศลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการรับรู้คุณค่าการรับรู้คุณภาพการลาออกการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำลังคนข้อมูลความรู้แขกโรงแรมระดับสูงความเชี่ยวชาญความพึงพอใจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวความพึงพอใจของลูกค้าคอนเสิร์ตคุ้งบางกะเจ้าคุณค่าส่งมอบคุณภาพการบริการคุณภาพบริการคุณภาพประสบการณ์ช่างกลึงช่างฝี มือท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทักษะทางสังคมของผู้ให้บริการทัศนคติแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนบริการที่มีการติดต่อกันสูงปฏิสัมพันธ์ประสบการณ์นักท่องเที่ยวปัญญาประดิษฐ์พฤติกรรมการใช้บริการพัทยาพื้นที่จัดประชุมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวภูมิทัศน้การบริการระบบอุปทานท่องเที่ยวร้านคาเฟ่ร้านอาหารจานด่วนโรงแรมหรูหราวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจฐานรากสถานออกกําลังกายสหกรณ์สิ่งแวดล้อมอารมณ์เชิงบวกอิทธิพลของสุนทรียภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวิ่งแวดล้อม

  Interest

  การจัดการการบริการ นวัตกรรมบริการ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจโรงแรม การออกแบบการบริการ

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ
  • ก.ค. 2564 - ก.ย. 2564 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ
  • ต.ค. 2559 - ต.ค. 2563 หัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
  • ก.ย. 2557 - ต.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้องภาคการผลิต ชั้น 8 อาคาร4

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Measuring tourist satisfaction by attribute and motivation: The case of a nature-based resortMeng F., Tepanon Y., Uysal M.2008Journal of Vacation Marketing
  14(1),pp. 41-56
  294
  2The impact of product and service quality on brand loyalty: An exploratory investigation of quick-service restaurantsReich A., McCleary K., Tepanon Y., Weaver P.2006Journal of Foodservice Business Research
  8(3),pp. 35-53
  30
  3Understanding legislators and their perceptions of the tourism industry: The case of North Carolina, USA, 1990 and 2003McGehee N.G., Meng F., Tepanon Y.2006Tourism Management
  27(4),pp. 684-694
  15
  4Retail Service Quality in hypermarketTepanon Y., Thatriroth S.20162016 13th International Conference on Service Systems and Service Management, ICSSSM 2016
  0