ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Adoption processaging societyarticleArtificial intelligencebaked productsBangkokBeauty BloggersBiodegradable packageBrand Equitybuying behaviorBuying Decision ProcessCommunicationConsumer awarenessConsumer BehaviorConsumer Centric ModelCONSUMER PERCEIVED VALUESConsumer responsesconsumers' attitudeContent analysisconvenience storesCorporate Brand IdentityCorporate Brand PersonalityCorporate CultureCorporate Personality TraitsCorporate social responsibilityCosmeticscritical success factorsCustomer PerceptionCustomer Relationship Managementcustomer servicecustomers’ shopping motivesDemographic factorsDifferentiateDisposition strategyeconomic growthEducational TechnologyEntrepreneurial MarketingEnvironmental concernFirm PerformanceFlea MarketFood retailersfood service operatorsFree ZoneFunctional FoodGeneration ZGISGrowth Strategieshealthy diet productshumanHuman capitalhuman experimentHuman Value StrategyIncentive AchievementsInitial TrustInnovation and UtilizationInterlocking DirectoratesIT EducationKey Account Managementkey success factorsLogisticsmarket planningmarketingMarketing EducationMarketing mixMarketing strategyMISMobile technologynursing careOne-to-One marketing Marketing strategyPassionate Partisansperceived benefitsperceived product benefitsPerceived riskPerceived Service Qualityperceived valuePersonal BrandingPharmacy EngagementPrice Strategy with Pharmacy Customer Devotionproduct attitudePRODUCT ENDORSEMENTproduct innovationproduct knowledgePsychographic factorspurchase intentionquestionnaireReference GroupRestaurant industryself-image congruenceSMEsSocial MediaSOCIAL MEDIA NETWORKINGSUPPLEMENTARY PRODUCTSการตลาดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าความตั้งใจซื้อความพึงพอใจความภักดีทัศนคติธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพฤติกรรมผู้บริโภค

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)

Avata

ดร. ชลลดา สัจจานิตย์, อาจารย์

E-Mail: fbuscas@ku.ac.th Tel.029428777 ต่อ 1415


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 57 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 216 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 75 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 141 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)