ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Accounting Qualityand Accounting Standard.Big DataBig Data analyticsBudget AchievabilityBudgetary SlackConditional-CAPMcorporate governanceCorporate Social ResponsibilityCSR in Thailanddiscretionary accrualsdiversification strategyEarnings ManagementEarnings MomentumEarnings PersistenceEarnings Predictabilityearnings qualityEarnings StringsFinancial PerformanceFinancial performance measurementFirm FundamentalsFirm PerformanceFirm ValueFiscal policyfood and beverage industryFractional cointegrationfraudFraud TriangleFTAFundamentals-based RiskGRIHedge effectivenessIFRS for SMEsInsurance sectorInternational Education Standard 2 (IES2)International Education Standard 3 (IES3)InvestmentIT AuditMAIManagement earnings forecastmarket-based accountingMarkov-Switching ModelMonetary policyNew Product Developmentoperational capabilityOpportunityoptimal hedge ratioOwnership StructurephilanthropyPhilippinesPressureProactive environmental strategyProfessional accountingprofessional service firmsProfessional skillsProperty development sectorRating ConservatismRationalizationreal activities manipulationResidual incomeRights issuingSeasoned equity offeringsSET 100SET 100 ThailandSET100 INDEXstandard deviationStatic modelStock Exchange of ThailandStock Price ReactionSustainable DevelopmentTarget costingTarget priceTAS 16tax complexityTFRS for SMEsThai AccountantThailand Futures Exchange Marketthe Ohlson Modelthe Stock Exchange of ThailandTime-Varying ModelTobin’s QUsability TestingValuation PremiumsVoting Rightกระบวนการการเรียนรู้การกำกับดูแลกิจการการเงินการตรวจสอบกิจการการบัญชีการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบความคาดหวังความพึงพอใจบัญชีบัญชีการเงิน บัญชีครัวเรือนบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fbuskks@ku.ac.th

Tel.: 029428777


Persons (ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 202 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 68 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 134 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 15 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)