ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Accounting ConservatismAccounting Qualityand Accounting Standard.ASEAN-5Big DataBig Data AnalyticsBudget achievabilityBudgetary SlackConditional-CAPMCorporate governanceCorporate Social ResponsibilityCSR in Thailanddiscretionary accrualsDivergence of Ownership Structurediversification strategyEarningsEarnings ManagementEarnings MomentumEarnings PersistenceEarnings Predictabilityearnings qualityEarnings StringsEarnings UncertaintyFinancial MeasurementsFinancial MisstatementFinancial PerformanceFinancial performance measurementFirm FundamentalsFirm PerformanceFirm valueFiscal Policyfood and beverage industryFractional cointegrationfraudFraud TriangleHedge EffectivenessInsurance sectorIT AuditMarkov-Switching ModelMonetary PolicyOpportunityOptimal Hedge RatioOwnership StructurePersonal Income TaxphilanthropyPressureProperty development sectorRating ConservatismRationalizationreal activities manipulationReporting ChoicesResidual incomeseasoned equity offeringsSET 100standard deviationStatic modelStock Exchange of ThailandSustainable DevelopmentTarget costingTarget priceTAS 16Tax Avoidancetax complexityTax EvasionTaxpayersTFRS for SMEsThai AccountantThai stock marketThailand Futures Exchange MarketThailand.the Ohlson Modelthe Stock Exchange of Thailandtime-varying modelTobin’s QUsability TestingValuation PremiumsVARVoting Rightกระบวนการการเรียนรู้การกำกับดูแลกิจการการเงินการตรวจสอบกิจการการบริหารความเสี่ยงการบัญชีการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบความคาดหวังความพึงพอใจตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจดทะเบียนบัญชีบัญชีการเงิน บัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนบัญชีบริหาร ภาษีสรรพสามิตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. อุษารัตน์ ธีรธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fbusurs@ku.ac.th

Tel.: fbusurs@ku.ac.th

นางสาว อุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fbusasw@ku.ac.th

Tel.: 02-5795355 ต่อ 1531

ดร. คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fbuskks@ku.ac.th

Tel.: 029428777

ดร. อารยา เอกพิศาลกิจ, อาจารย์

ควมเป็นเลิศทางการศึกษา

E-Mail: araya.ea@ku.ac.th

Tel.: 029428777 ต่อ 1516


Persons (ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 283 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 93 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 190 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 15 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)