Person Image

  Education

  • Ph.D. (Finance), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2555
  • M.B.A. (Finance), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2551
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Asset Pricing- ความเชื่อมโยงของตลาดหลักทรัพ- ความเชื่อมโยงทางการเงิน- ความสัมพันธ์ระยะยาว- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน- สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบมีเASEAN Economic CommunityASEAN-5BitcoinCapital Market-basedCapital StructureCointegration: Dynamic Conditional CorrelationConditional-CAOMConditional-CAPMCorporate Social ResponsibilityDCCDCC-GARCHDiversifierExpectation hypothesisFIGARCHFinancialFinancial AccountingFinancial advisoryFinancial MeasurementsFinancial PerformanceFinancial Time SeriesFirm characteristicsFirm performancefirst trading day returnsFiscal policyFractional cointegrationGoldGoodwillHedgeIncremental InformationInformation ContentInsider OwnershipInstitutional OwnershipInternational Portfolio DiversificationInvestmentIPO underpricingKalman filterLeverageLong Memory ProcessLong-horizon predictabilityMarkov-Switching ModelMonetary policyNon FinancialOffered characteristicsRelative InformationResidual incomeSafe-havenSeasoned Equity Offereing (SEO)SEO UnderpricingSET100 constituentsSpillover effectsStock Exchange of ThailandStock marketStock market integrationStock ReturnsStructural breakStructural VARSustainable developmentThai stock marketthe Ohlson Modelการกำกับดูแลกิจการที่ดีการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายวันแรกต่ำกว่าที่ควรจะเป็นการควบรวมและครอบงำกิจการการจำหน่ายหลักทรัพย์การตกแต่งกำไรผ่านการใช้ดุลยพินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจการตกแต่งกำไรผ่านการใช้ดุลยพินิจโดยเกณฑ์คงค้างการปรับเข้าและออกจากดัชนีหลักทรัพย์การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินการเมืองการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินค่าความนิยมคุณภาพกำไรคุณลักษณะของกิจการโครงสร้างการถือหุ้นแบบครอบครัวโครงสร้างเงินทุนเจ้าของภายในดัชนี SET100ดัชนี SET50ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรึกษาทางการเงินนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบันเปรียบเทียบผลการดาเนินงานผลกระทบผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ผลการดำเนินงานก่อนการควบรวมและครอบงำกิจการผลการดำเนินงานทางการเงินผลการดำเนินงานหลังการควบรวมและครอบงำกิจการผลตอบแทนหลักทรัพย์ผลตอบแทนหลักทรัพย์ในวันที่เสนอขายวันแรกระดับการก่อหนี้สินราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาตลาดรายการคงค้าง

  Interest

  Capital Market-based, Financial Accounting, Financial Time Series, Investment, Asset Pricing

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหารการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
  • ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี
  • ก.ค. 2564 - ก.ย. 2564 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
  • ธ.ค. 2560 - ธ.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี
  • มี.ค. 2559 - ธ.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาบัญชีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (23)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Dynamic connectedness in emerging asian equity marketsManopimoke P., Prukumpai S., Sethapramote Y.2018International Symposia in Economic Theory and Econometrics
  25,pp. 51-84
  3
  2How does the thai stock market respond to monetary and fiscal policy shocks?Prukumpai S., Sethapramote Y.2019DLSU Business and Economics Review
  28(2),pp. 52-68
  0