Person Image

  Education

  • B.S., Virginia Tech , สหรัฐอเมริกา
  • M.I.B.S., University of South Carolina , สหรัฐอเมริกา
  • รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , ไทย

  Expertise Cloud

  International Education Standard 2 (IES2)Accounting educationand Accounting Standard.Any IDArtificial Neural NetworkASEANAutomotive industrycomfortabilityInsurance sectorInternational Education Standard 2 (IES2)International Education Standard 3 (IES3)leadershipleadership effectivenessleadership styleLessons learnedlocation analysismanagementMarketing mixneighborhood searchnongovernmental organizationsOrganizational behaviorPaint shop sequencingperceived benefitsProfessional accountingProfessional skillsProfit marginProperty development sectorRisk Based Audit System (RBA)Rural Broadband DevelopmentSafety culture maturitysequence dependent setupsequencing simulationsocial businessStakeholder's evaluationStochastic SearchStrategic RoadmapStrategic Sustainability in Small and Medium EnterpriseSustainability in Service SectorSynergyTalent MobilityTarget costingTarget priceTAS 16technology adaptationThai AccountantThai NGOsThailand 4. 0the intention of usageunified theory of acceptance and use of technologyUTAUT2Variation analysis.Work-from-homeการเกษตรการจัดการการเปลี่ยนแปลงการถ่ายโอนภาระกิจการบริหารจัดการเทคโนโลยีการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาชนบทการพัฒนานโยบายสาธารณะความตั้งใจพักซ้ำของลูกค้าความปลอดภัยความพึงพอใจคุณภาพบริการเคเบิ้ลใยแก้วโครงสร้างองค์กรจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลางจัดแสดงชิ้นงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เพื่อจุดประกายวร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยต้นทุนเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปฏิรูปที่ดินผลิตสินค้าเกษตรและอาหารผู้ประกอบการแผนธุรกิจแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่เขตการเดินรถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)มาตรการอาหารปลอดภัยมาตรฐาน GAPมาตรฐานสินค้าเกษตรรถยนต์EVระบบแจ้งเตือนโรงแรมโลจิสติกส์โลจิสติกส์รายเดิมโลจิสติกส์รายใหม่เศรษฐกิจพิเศษตากสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสินค้า Qสินค้าเกษตรหน่วนรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานห่วงโซ่อุปทานระบบปิดแหล่งน้ำองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)อาเซียนอาหารอาหารสัตว์

  Interest

  การบริหารจัดการเทคโนโลยี, การพัฒนาชนบท, การจัดการการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนานโยบายสาธารณะ

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ คณะบริหารธุรกิจ
  • มิ.ย. 2563 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ ผู้รักษาการแทน คณะบริหารธุรกิจ
  • ต.ค. 2562 - ม.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ (ผู้รักษาการแทน) คณะบริหารธุรกิจ
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดี (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ธ.ค. 2553 - ธ.ค. 2556 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Development of research and innovation potential evaluation tool for commercialisationDistanont A., Khongmalai O., Sooksmarn S.2019Proceedings of the International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning, ICICKM
  2019-December,pp. 107-114
  1
  2National e-payment master plan to Thailand 4.0Meeampol S., Rassameethes B., Sooksmarn S., Srinammuang P.2020International Journal of Advanced Science and Technology
  29(2),pp. 1612-1617
  0