Person Image

Administration

Education

 • B.S., Virginia Tech , สหรัฐอเมริกา
 • M.I.B.S., University of South Carolina , สหรัฐอเมริกา
 • รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , ไทย

Expertise Cloud

International Education Standard 2 (IES2)Accounting educationand Accounting Standard.Artificial Neural NetworkASEANAutomotive industrydistribution centerEnterprise SustainabilityEnterprise Sustainability MeasurementFunction ApproximationGMPgravity methodHACCPHigher EducationInsurance sectorInternational Education Standard 2 (IES2)International Education Standard 3 (IES3)leadershipleadership effectivenessleadership styleLessons learnedlocation analysisneighborhood searchnongovernmental organizationsPaint shop sequencingProfessional accountingProfessional skillsProfit marginProperty development sectorRural Broadband DevelopmentSafety culture maturitysequence dependent setupsequencing simulationStakeholder's evaluationStochastic SearchStrategic RoadmapStrategic Sustainability in Small and Medium EnterpriseSustainability in Service SectorSynergyTalent MobilityTarget costingTarget priceTAS 16Thai AccountantThai NGOsVariation analysis.การเกษตรการจัดการการเปลี่ยนแปลงการถ่ายโอนภาระกิจการบริหารจัดการเทคโนโลยีการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาชนบทการพัฒนานโยบายสาธารณะความตั้งใจพักซ้ำของลูกค้าความปลอดภัยคุณภาพบริการเคเบิ้ลใยแก้วโครงสร้างองค์กรจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลางจัดแสดงชิ้นงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เพื่อจุดประกายวร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยต้นทุนเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปฏิรูปที่ดินผลิตสินค้าเกษตรและอาหารผู้ประกอบการแผนธุรกิจแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่เขตการเดินรถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)มาตรการอาหารปลอดภัยมาตรฐาน GAPมาตรฐานสินค้าเกษตรระบบแจ้งเตือนโรงแรมโลจิสติกส์โลจิสติกส์รายเดิมโลจิสติกส์รายใหม่เศรษฐกิจพิเศษตากสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสินค้า Qสินค้าเกษตรหน่วนรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานห่วงโซ่อุปทานระบบปิดแหล่งน้ำองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)อาเซียนอาหารอาหารสัตว์

Interest

การบริหารจัดการเทคโนโลยี, การพัฒนาชนบท, การจัดการการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนานโยบายสาธารณะ

Administrative Profile

 • ก.ค. 2564 - ม.ค. 2565 รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
 • ม.ค. 2564 - ก.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
 • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดี(รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1National e-payment master plan to Thailand 4.0Meeampol S., Rassameethes B., Sooksmarn S., Srinammuang P.2020International Journal of Advanced Science and Technology
29(2),pp. 1612-1617
0
2Development of research and innovation potential evaluation tool for commercialisationDistanont A., Khongmalai O., Sooksmarn S.2019Proceedings of the International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning, ICICKM
2019-December,pp. 107-114
0