ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

attitudeBike sharingCompetitive AdvantageCorporate Governancee-commerceExportFaculty of Business administrationGood Governancehuman resource managementInnovative Work BehaviorKnowledgeKnowledge collectionKnowledge ManagementLearning OrganizationMICEorganic foodsOrganizational Memory SystemperformancePerformance efficiencyPersonal Performance EfficiencyPESTLEPGIpolysensemakingPowerProduct adoptionProfileProgram in ManagementPublic Transportationpurchased intentionQualitative dataQualityQuality of work lifeQuantitative researchQuestionnaire surveysReal Estate Business & ManagementRemunerationResearch Methodology, Business Analytics, Modern EntrepreneurResearch studiesResource –based view modelresource–based view modelresponsible tourismRetail-Jewelry BusinessRevisit intentionrisk perceptionsRosettaNetRubber Processingrural developmentRural Broadband DevelopmentRural developmentsatisfaction in public transport vehiclesScience-Based R&DSCORself-other knowledgesequence dependent setupsequencing simulationService LoyaltyService ProviderService QualitySkill4.0Small and Medium Enterprisessmall and medium sized manufacturingSmall and Micro Comunity Enterprisesmall community enterprisessmall community enterprises.SMESMEssocially responsible leadershipSuccessful Developmentsufficiency economy philosophySufficiency economy philosophySupply Chain Reference ModelSurveysSustainabilitySustainable DevelopmenttourismWord-of-mouthการจัดการความรู้การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศการจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว การบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารธุรกิจการพัฒนาองค์กรการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การคณะบริหารธุรกิจความได้เปรียบทางการแข่งขันความพึงพอใจความยั่งยืนทัศนคติบุคลากรผลการดำเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภาพลักษณ์องค์การภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แรงจูงใจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่งออกสถิติธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 63 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 160 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 117 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)