ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

brand awarenesscorporate governancee-commerceEmployees and Construction IndustryFaculty of Business administrationGood Governancehard shillhotel-branded mobile applicationInnovative Work BehaviorKnowledgeKnowledge ManagementLao PDRLearning organizationMICEOrganizational Memory SystemperformancePerformance efficiencyProduct adoptionPublic Transportationpurchased intentionQuality of work lifeService Qualitysmall community enterprisessmall community enterprises.SMEssocially responsible leadershipsoft skillSuccessful Developmentsufficiency economy philosophySufficiency economy philosophySupply Chain ManagementSupply Chain Reference ModelSurveysSustainabilityTourismWord-of-mouthการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศการท่องเที่ยวการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารธุรกิจการประเมินโครงการทางธุรกิจการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาชนบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนานโยบายสาธารณะการพัฒนาองค์กรการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การการรับรู้การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การการรับรู้ที่มีต่อแหล่งท่องเที่การรับรู้มูลค่าการเรียนการสอนการลาออกการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจการวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ การศึกษาการศึกษาศักยภาพการสื่อสารในองค์กรการสื่อสารในองค์กรขั้นสูงกิจการเพื่อสังคมคณะบริหารธุรกิจความคาดหวังความคิดสร้างสรรค์ในประสิทธิภาพการทำงานของ ทีมความคิดเห็นความคิดเห็นของนิสิตความต้องการความตั้งใจในการลาออกความปลอดภัยความเป็นสถาบันระหว่างคู่ค้าความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนความผูกพันต่อเป้าหมายความผูกพันในองค์การความพึงพอใจความภักดีความยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคม รถโดยสารสาธารณะ CSRความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรความไว้วางใจในทีมความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครคุณภาพชีวิตคุณลักษณะที่อยู่อาศัยเครือข่ายธุรกิจ SMEsโครงการร่วมพันธมิตรโครงสร้างองค์กรจักรยานร่วมสาธารณะจังหวัดกระบี่จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลางจัดแสดงชิ้นงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เพื่อจุดประกายวร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการจิตวิญญาน องค์การ ความสุขในองค์การจิตวิญญานในองค์การเจเนอเรชั่น Yด้านสังคมต้นแบบการพัฒนาภาพลักษณ์องค์การภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสถิติธุรกิจ


Persons (ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 181 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 134 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)