ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

brand awarenesscorporate governancee-commerceEmployees and Construction IndustryFaculty of Business administrationGood Governancehard shillhotel-branded mobile applicationInnovative Work BehaviorKnowledgeKnowledge ManagementLearning OrganizationMICEMinistry of Public Health mobile bankingMobile Service OperatorMotivationMulti-Criteria Decision Making (MCDC)Organizational Memory SystemperformancePerformance efficiencyProduct adoptionProfileProgram in ManagementPublic Transportationpurchased intentionQuality of work lifeService Qualitysocially responsible leadershipsoft skillSuccessful DevelopmentSustainabilitytourismWord-of-mouthการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศการจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว การบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารธุรกิจการพัฒนาองค์กรการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การคณะบริหารธุรกิจความพึงพอใจความภักดีความยั่งยืนบุคลากรภาพลักษณ์องค์การภาวะผู้นำภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมภาวะอารมณ์ร่วมในทีมมหาวิทยาลัย การเงิน การพัฒนาระบบการบริหารการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตรการอาหารปลอดภัยมาตรฐาน GAPมาตรฐานความรับผิดชอบมาตรฐานสินค้าเกษตรมีความท้าทายมุมมองระบบแจ้งเตือนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แรงจูงใจแรงจูงใจ ความรู้สึกเสี่ยง ความพึงพอใจขอแรงจูงใจในการท่องเที่ยวลูกค้าโลจิสติกส์เมืองหลวงโลจิสติกส์รายเดิมโลจิสติกส์รายใหม่วิจัยธุรกิจ วิจัยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเศรษฐกิจเศรษฐกิจพิเศษตากส่งออกสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสถิติธุรกิจสร้างภาพลักษณ์สังคมสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสิทธิบัตรสินค้า Qสินทรัพย์ดิจิทัลสุพรรณบุรีหน่วนรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานหมู่เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรบริหารธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการ)ห่วงโซ่อุปทานระบบปิดแหล่งน้ำองค์การองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)องค์การเพื่อการเรียนรู้ องค์การและการจัดการองค์ความรู้ตรางผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตรอาเซียนอาหารสัตว์อาหารอินทรีย์อุตสาหกรรม


Persons (ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 157 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 115 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)