Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัย มหิดล, ไทย, 2559
  • Master of Arts (Financial Economics), University of San Francisco, USA, 2547
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  AnxietyApplicationBehavior Reasoning Theorycareer advancementConcernsConflictControl TheoryCovid-19 VaccineDiffusion of Innovation Theoryelectric vehicleEQUALITY THEORYEXPECTATIONS THEORYGoal disengegementGOAL SETTING THEORYInternet adoptionJob burnoutLocal EconomyManagement StrategyMobile BankingMOTIVATIONOlder consumerOnline shoppingperformanceProcess conflictPROCESS THEORY OF MOTIVATIONReal Estate Business & ManagementReason against adoptionReason for adoptionRefereeReferral recruitmentReferred Employeerelationship conflictResearch Methodology, Business Analytics, Modern Entrepreneursefl esteemSide effectsSocial Media PlatformTAMTAM Modeltask conflictTechnology AdoptionTechnostressTikTokการใช้อินเตอร์เนตการซื้อสินค้าออนไลน์การต่อต้านเทคโนโลยีการยอมรับเทคโนโลยีการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการสมัครงานผ่นการแนะนำข้อกังวลความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความขัดแย้งความขัดแย่งจากกระบวนการความขัดแย้งจากความสัมพันธุ์ความขัดแย้งจากเป้าหมายของงานความเครียดทางเทคโนโลยีความตั้งใจซื้อความผูกพันต่อเป้าหมายความผูกพันในการทำงานความพึงพอใจในงานความวิตกกังวลโซเชียล มีเดียติ๊กต็อกทฤษฎีกระบวนการทฤษฎีการตั้งเป้าหมายทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมทฤษฎีความเท่าเทียมทษฤฎีความคาดหวังแทม โมเดลธุรกรรมการเงินออนไลน์ประสิทธิภาพการทำงานผลข้างเคียงผู้บริโภคกลุ่มคนสูงวัยพนักงานผู้สมัครงานผ่านการแนะนำเข้าทำงานพฤติกรรมการให้เหตุผลพฤติกรรมผู้บริโภคแพลตฟอร์มภาวะผู้นำภาวะหมดไฟในการทำงานรถยนต์ไฟฟ้า EVแรงจูงใจวัคซีนโควิด-19วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจฐานรากสหกรณ์อาการหมดไฟแอปพลิเคชัน

  Interest

  Research Methodology, Business Analytics, Modern Entrepreneur, Management Strategy, Real Estate Business & Management

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องภาคการผลิต ชั้น 8 อาคาร4

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Explaining older consumers' low use of the internetThanasrivanitchai J., Moschis G.P., Shannon R.2017International Journal of Internet Marketing and Advertising
  11(4),pp. 355-375
  6
  2Using Control Theory and Self-Esteem to Explain Older Consumers' Low Use of the InternetThanasrivanitchai J., Shannon R., Moschis G.P.2022PICMET 2022 - Portland International Conference on Management of Engineering and Technology: Technology Management and Leadership in Digital Transformation - Looking Ahead to Post-COVID Era, Proceedings
  0
  3PrefaceJanor H.R.M., Mohamed Z., Meeampol S., Wirahadikusumah R., Srigutomo W., Putro U.S., Pasaribu U.S., Ritthaisong Y., Opatpatanakit A., Areola E.M.Q., Wahid K.A., Numprasertchai H., Wan Yaacob W.F., Nasir S.A.M., Marzuki M.M., Rasameethes B., Indratno S.W., Mukhaiyar U., Sari K.N., Afgani K.F., Viriya P., Noumanong T., Windasari N.A., Sobri N.M., Wan Zakaria W.N.F., Ismail N., Zaman L.K., Wan Husin W.Z., Mustapha N., Wan Omar W.M., Wan Mohamed W.N., Bakar H.A., Omar S.N.Z., Ismail Z., Manitkajohnkit E., Sriboonlue O., Thanasrivanitchai J., Ngamsirijit W., Saichana S., Eakpisankit A., Hassan R.A., Razak N.F.A., Razak S.S., Mahmud M., Nasir R.M.N.M., Fauzi M.F.B., Fadzil F.H., Zulkifli S.N., Suhaimin M.F.2021Journal of Physics: Conference Series
  2085(1)
  0
  4Aging consumers and technological rejectionThanasrivanitchai J., Shannon R.2014PICMET 2014 - Portland International Center for Management of Engineering and Technology, Proceedings: Infrastructure and Service Integration
  ,pp. 555-563
  0