Person Image

  Education

  • Ph.D. (Plant Pathology), University of Hawaii at Manoa, U.S.A., 2549
  • M.Sc. (Nematology) (With Great Distinction), University of Gent, Belgium, 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์) (สาขาโรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) (สาขาโรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

  Expertise Cloud

  Meloidogyne spp.mitochondrial DNA regionMononchoides spMononchus sp.Mylonchulus sp.Nematicidenematode identificationnematodesNematotoxicOryza sativa LPathogenesis-related 1 gene (PR-1 gene)Pathum ThaniPhysic Nut, Jatropha curcasPhytochemicalphytoplasmaPineapplepink mealybugplant defense-related enzymesPlant parasiticplant-parasitic nematodePlant-parasitic nematodespredatory nematodesRoot-knot NematodesRoot-knot nematodes SunhemRoot-knot Nematodes in Chilliroot-knot nematodes of cassava MeloidogyRotylenchulus reniformisrubberSamanea samanSecondary metaboliteSesquiterpenoidSiam weedsoil-borne diseasesugarcane nematodessustainable agriculture and developmentSystemic acquired resistanceThai universityTickseedTropical white weedVetiverVetiver essential oilVetiver extractVetiveria zizanioidesweedweed rhizospherewhite flywitches' broomการควบคุมโดยชีววิธีการจัดการศัตรูมันสำปะหลังการชักนำให้กลายพันธุ์ในหลอดทดลองการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังข้าวคุณค่าทางอาหารสูงเครือข่ายเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเชื้อไฟโตพลาสมาไซยาไนด์ต่ำดาวกระจายดาวเรืองดาวเรือง ลูทีน สารชะลอการเจริญเติบโต สารต้านอนุมูลอิสระ ต้นแบบระเทือกเขาภูพานไบโอดีเซลแปรรูปผู้สูงอายุพริกพันธุ์ต้านทานโรคและแมลงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการบริโภคพันธุ์มันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมพืชสมุนไพรเพลี้ยแป้งสีชมพูเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลังไฟโตพลาสมาภูมิปัญญาท้องถิ่นมันฝรั่งมันสำปะหลังแมลงหวี่ขาวโรคข้าวโรคใบด่างมันสำปะหลังโรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอยศัตรูพืช และการป้องกันกำจัดโรคพุ่มแจ้โรครากปมโรคหัวหูดมันฝรั่งไรศัตรูพืชลุ่มน้ำสงครามศักยภาพสบู่ดำสบู่ดำ ไส้เดือนฝอยรากปมในพริกสมุนไพรสังคมสูงวัยสาบแร้งสาบกาสารสกัดพืชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุขภาวะแสงใส้เดิือนฝอยศัตรูพืชในมันสำปะหลังใส้เดือนฝอยรากปมในมันสำปะหลังไส้เดือนฝอยตัวห้ำไส้เดือนฝอยรากปมไส้เดือนฝอยศัตรูพืช

  Interest

  โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอยศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เม.ย. 2565 - เม.ย. 2567 รองผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดี (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Survival of entomopathogenic nematodes within host cadavers in dry soilKoppenhöfer A., Baur M., Stock S., Choo H., Chinnasri B., Kaya H.1997Applied Soil Ecology
  6(3),pp. 231-240
  54
  2Are there temporarily non-infectious dauer stages in entomopathogenic nematode populations: A test of the phased infectivity hypothesisCampbell J., Campbell J., Koppenhöfer A., Kaya H., Chinnasri B.1999Parasitology
  118(5),pp. 499-508
  39
  3Systemic defense activation by COS-OGA in rice against root-knot nematodes depends on stimulation of the phenylpropanoid pathwaySingh R., Chinnasri B., De Smet L., Haeck A., Demeestere K., Van Cutsem P., Van Aubel G., Gheysen G., Kyndt T.2019Plant Physiology and Biochemistry
  142,pp. 202-210
  39
  4Effects of inducers of systemic acquired resistance on reproduction of Meloidogyne javanica and Rotylenchulus reniformis in pineappleChinnasri B., Sipes B., Schmitt D.2006Journal of Nematology
  38(3),pp. 319-325
  32
  5Effects of acibenzolar-s-methyl application to Rotylenchulus reniformis and Meloidogyne javanicaChinnasri B., Sipes B., Schmitt D.2003Journal of Nematology
  35(1),pp. 110-114
  25
  6Activity of vetiver extracts and essential oil against Meloidogyne incognitaJindapunnapat K., Jindapunnapat K., Reetz N., MacDonald M., Bhagavathy G., Chinnasri B., Soonthornchareonnon N., Sasnarukkit A., Chauhan K., Chitwood D., Meyer S.2018Journal of Nematology
  50(2),pp. 147-162
  16
  7Effect of gamma-irradiation and heat on root-knot nematode, Meloidogyne javanicaChinnasri B., Moy J.H., Sipes B.S., Schmitt D.P.1997Journal of Nematology
  29(1),pp. 30-34
  10
  8Effect of a systemic acquired resistance inducer on nematodes infecting pineappleChinnasri B., Sipes B.2005Acta Horticulturae
  666,pp. 213-222
  9
  9Species characterization and population dynamics of Hirschmanniella mucronata in lowland rice fields managed under conservation agriculture in CambodiaBeesa N., Sasnarukkit A., Jindapunnapat K., Tivet F., Bellafiore S., Chinnasri B.2021Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences
  20(3),pp. 137-145
  6
  10Induction of pathogenesis-related gene 1 (PR-1) by acibenzolar-s-methyl application in pineapple and its effect on reniform nematodes (Rotylenchulus reniformis)Chinnasri B., Borsics T., Christopher D.A., Sipes B.S.2016Agriculture and Natural Resources
  50(5),pp. 368-373
  6
  11Nematode development and changes in enzymatic defensive activity in rice plants upon Meloidogyne graminicola infection for preliminary screening of resistant cultivarsBeesa N., Beesa N., Jindapunnapat K., Chinnasri B., Chairin T.2022Songklanakarin Journal of Science and Technology
  44(1),pp. 26-31
  4
  12Vegetable plant vigor and suppression of meloidogyne incognita with vetiver shoot amendments in soilJindapunnapat K., Jindapunnapat K., Meyer S.L.F., MacDonald M.H., Reetz N.D., Chitwood D.J., Masler E.P., Soonthornchareonnon N., Camp M.J., Sasnarukkit A., Chinnasri B.2019Nematropica
  49(2),pp. 208-219
  2
  13Evidence for the induction of Systemic Acquired Resistance (SAR) by acibenzolar in cultivated pineappleChinnasri B., Sipes B., Christopher D.2006Acta Horticulturae
  702,pp. 151-156
  2
  14Incidence and characterization of rice root nematodes, hirschmanniella mucronata, from rice fields in pathum thani province, thailandBeesa N., Beesa N., Sasnarukkit A., Jindapunnapat K., Chinnasri B., Chairin T.2021Trends in Sciences
  18(22)
  1
  15First report of the root-knot nematode Meloidogyne graminicola on shallot (Allium cepa var. aggregatum) in ThailandBeesa N., Suwanngam A., Puttawong K., Phanbut P., Jindapunnapat K., Sasnarukkit A., Chinnasri B.2023New Disease Reports
  47(1)
  0
  16Molecular phylogeny and morphological studies reveal a 30-year-old rain tree (Samanea saman) maintains populations of Meloidogyne enterolobii, a new host plant in ThailandJindapunnapat K., Chinnasri B., Beesa N., Chomphuphuang N.2023Journal of Phytopathology
  0
  17Potential of cavalcade, Centrosema pascuorum, leaves for controlling Meloidogyne javanica and quantification of active phytochemicalsBeesa N., Chinnasri B., Sasnarukkit A., Dethoup T., Jindapunnapat K., Kiriga A.W., Saikai K., Saikai K., Haukeland S., Haukeland S., Coyne D., Coyne D.2023Nematology
  0