Search Result of "nematode"

About 193 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสสายพันธุ์ไทยเพื่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักในแปลงผัก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสืบสิน สนธิรัตน, ศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมนึก เชื้อวงศ์สกุล, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, อาจารย์, Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910