การสำรวจความเสียหายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยและการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, exนายดำเนิน อุ่นศิริ, exน.ส.น้ำผึ้ง จันทะทัง, "ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยตัวห้ำกับไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 7-16
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, exนาย ดำเนิน อุ่นศิริ, exนางสาว น้ำผึ้ง จันทะทัง, "Seasonal Population Dynamics of Root-knot Nematodes in Guava Fields at Nakhon Pathom and Samut Sakhon Provinces", The 5th Asian Conference on Plant Pathology (ACPP2014), 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2011 inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, exดำเนิน อุ่นศิริ, exนางสาว น้ำผึ้ง จันทะทัง, "การเปลี่ยนแปลงประชากรตามฤดูกาลของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย ดำเนิน อุ่นศิริ, exน.ส.น้ำผึ้ง จันทะทัง, "ประชากรไส้เดือนฝอยและระดับการเกิดโรครากปมในแปลงปลูกฝรั่ง จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย ดำเนิน อุ่นศิริ, exน.ส.น้ำผึ้ง จันทะทัง, "ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของไส้เดือนฝอยและระดับการเกิดโรครากปมในแปลงปลูกฝรั่งอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย