Person Image

  Education

  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2551
  • วท.ด.(จุลชีววิทยาประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  Actinomycetesantibiotic resistanceantibiotic resistance geneantinematodal actinomycetesAntioxidant effectApis andreniformisbacterial communitiesBacterial communityBacterial diversityChiliDenaturing gradient gel electrophoresis (DGGE)DGGEenterobacteriaIllumina next-generation sequencingInoculantMarine microbiotaMonascus purpureusPlant growth promoterRAPDred pigmentReverse TranscriptionReverse Transcription (RT)Rhizosphere bacterial communityRhizosphere bacterial community ricerice brokenRoot knot nematodesRoot-knot diseaseroot-knot nematoderoot-knot nematode infested soilrRNA geneRT-PCR DGGEseafoodseawaterSecondary Metabolites of microorganismssilver and gold nanoparticlesSoil enzymatic patternSoil extractsoil remediationStreptomycesStreptomyces galilaeusStreptomyces sp.the Gulf of Thailandvirulence genevirulence gene expressionกรดอินโดลอซิติกกวางตุ้งการกระตุ้นเชิงแสงการเกษตรการงอกของข้าวเปลือกการดื้อยาปฏิชีวนะการตรวจติดตามจุลินทรีย์การตรึงเซลล์การตรึงเซลล์จุลินทรีย์ (Immobilizedการต้านอนุมูลอิสระการบำบัดโดยชีววิธีการฟื้นฟูดินการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์แบบ Illumina next-generationการส่งเสริมการเจริญของพืชการส่งเสริมการเจริญผักกินใบการสลายสารฟอสเฟสการหมักแบบแห้งข้าวข้าวกล้องงอกแบคทีเรียแบคทีเรียตรึงรูปแบคทีเรียย่อยสลายน้ำมันเครื่องยนต์ใช้แล้ว แบคทีเรียย่อยสลายไฮโดรคาร์บอนปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer)ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบคทีเรียตรึงรูผักกินใบผักชี (Coriander)ผักเศรฐกิจพริกพริก Capsicum frutescens L.พอลิกลูตามิก แอซิดพืชพืชสำคัญทางเศรษฐกิจมะรุมเม็ดสีแดงเมล็ดเทียมแม่น้ำโขงยีนฟังก์ชันโรคเบาหวานลายพิมพ์ DNAลายพิมพ์ดีเอ็นเอสมุนไพรสารเคลือบเมล็ดพันธุ์สารสกัดจากใบมะรุมไส้เดือนฝอยรากปมอนุมูลอิสระอัลจิเนตอ่าวไทยอาหารทะเลอินโดลแอซิตริกเอการ์เอนเทอร์โรแบคทีเรียแอคติโนมัยซีทแอมโมเนียฮีสตามีน

  Interest

  ความหลากหลายทางพันธุกรรมจุลินทรีย์ Genetic diversity of microorganisms, Secondary Metabolites of microorganisms

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 508 ชั้น 5 อาคาร SC14
   • ห้อง 508 ชั้น 5 อาคาร Sc14-508
   • ห้อง 516 ชั้น 5 อาคาร SC14

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Endophytic actinomycetes isolated from Aquilaria crassna Pierre ex Lec and screening of plant growth promoters productionNimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S.2010World Journal of Microbiology and Biotechnology
  26(2),pp. 193-203
  107
  2Improving Solid-State Fermentation of Monascus purpureus on Agricultural Products for Pigment ProductionNimnoi P., Lumyong S.2011Food and Bioprocess Technology
  4(8),pp. 1384-1390
  81
  3CO-INOCULATION OF SOYBEAN (GLYCINE MAX) WITH ACTINOMYCETES AND BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ENHANCES PLANT GROWTH, NITROGENASE ACTIVITY AND PLANT NUTRITIONNimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S.2014Journal of Plant Nutrition
  37(3),pp. 432-446
  32
  4Genetic diversity and community of endophytic actinomycetes within the roots of Aquilaria crassna Pierre ex Lec assessed by Actinomycetes-specific PCR and PCR-DGGE of 16S rRNA geneNimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S.2010Biochemical Systematics and Ecology
  38(4),pp. 595-601
  29
  5Marine bacterial communities in the upper gulf of Thailand assessed by Illumina next-generation sequencing platformNimnoi P., Pongsilp N.2020BMC Microbiology
  20(1)
  27
  6Monitoring the efficiency of Streptomyces galilaeus strain KPS-C004 against root knot disease and the promotion of plant growth in the plant-parasitic nematode infested soilsNimnoi P., Pongsilp N., Ruanpanun P.2017Biological Control
  114,pp. 158-166
  16
  7Impact of rhizobial inoculants on rhizosphere bacterial communities of three medicinal legumes assessed by Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)Nimnoi P., Nimnoi P., Lumyong S., Pongsilp N.2011Annals of Microbiology
  61(2),pp. 237-245
  15
  8Genotypic diversity among rhizospheric bacteria of three legumes assessed by cultivation-dependent and cultivation-independent techniquesPongsilp N., Nimnoi P., Lumyong S.2012World Journal of Microbiology and Biotechnology
  28(2),pp. 615-626
  13
  9Inoculation of Ensifer fredii strain LP2/20 immobilized in agar results in growth promotion and alteration of bacterial community structure of Chinese kale planted soilPongsilp N., Nimnoi P.2020Scientific Reports
  10(1)
  13
  10Actinobacterial community and diversity in rhizosphere soils of Aquilaria crassna Pierre ex Lec assessed by RT-PCR and PCR-DGGENimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S.2011Biochemical Systematics and Ecology
  39(4-6),pp. 509-519
  11
  11Evaluation on the efficiency and persistence of Streptomyces jietaisiensis strain A034 in controlling root knot disease and promoting plant growth in the plant-parasitic nematode infested soilsRuanpanun P., Ruanpanun P., Nimnoi P.2020Biological Control
  144
  9
  12Suppression of root-knot nematode and plant growth promotion of chili (Capsicum flutescens L.) using co-inoculation of Streptomyces spp.Nimnoi P., Ruanpanun P.2020Biological Control
  145
  8
  13Utilization of agro-industrial products for increasing red pigment production of Monascus purpureus AHK12Nimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S.2015Chiang Mai Journal of Science
  42(2),pp. 331-338
  8
  14The establishment and activity of bacterial inoculant immobilized in agar compared with those of alginate and perlite after being introduced into soilNimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S.2017Chiang Mai Journal of Science
  44(3),pp. 751-767
  8
  15Influence of Physicochemical Factors on Bacterial Communities Along the Lower Mekong River Assessed by Illumina Next-Generation SequencingStaley C., Pongsilp N., Nimnoi P., Kaiser T., Sadowsky M.J.2018Water, Air, and Soil Pollution
  229(10)
  5
  16Diversity and antibiotic resistance patterns of enterobacteria isolated from seafood in ThailandPongsilp N., Nimnoi P.2018CYTA - Journal of Food
  16(1),pp. 793-800
  4
  17Insights into Bacterial Communities and Diversity of Mangrove Forest Soils along the Upper Gulf of Thailand in Response to Environmental FactorsNimnoi P., Pongsilp N.2022Biology
  11(12)
  4
  18Distribution and expression of virulence genes in potentially pathogenic bacteria isolated from seafood in ThailandNimnoi P., Pongsilp N.2020CYTA - Journal of Food
  18(1),pp. 753-763
  2
  19Identification, Characterization, and Virulence Gene Expression of Marine Enterobacteria in the Upper Gulf of ThailandNimnoi P., Pongsilp N.2022Microorganisms
  10(3)
  2
  20Paenibacillus sp. Strain OL15 Immobilized in Agar as a Potential Bioremediator for Waste Lubricating Oil‐Contaminated Soils and Insights into Soil Bacterial Communities Affected by Inoculations of the Strain and Environmental FactorsPongsilp N., Nimnoi P.2022Biology
  11(5)
  1
  21Community structures of total bacterial DNA, cultivable bacteria and prototrophs in bulk soil and rhizospheresPongsilp N., Nimnoi P., Lumyong S.2016Malaysian Journal of Microbiology
  12(1),pp. 1-14
  1
  22Determination of bacterial diversity in bulk soil and rhizospheres using molecular fingerprintings and phenotypic featuresTungao W., Nimnoi P., Nimnoi P., Lumyong S., Pongsilp N.2012World Applied Sciences Journal
  19(11),pp. 1613-1620
  0