Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. ( Agriculture ), University of Sydney , AUSTRALIA, 2549

  Expertise Cloud

  Aflatoxinanthracnoseanthracnose resistancearbuscular mycorrhizal fungiatmosphereCapsicum chinenseCasein hydrolysischilliColletotrichumColletotrichum capsiciColletotrichum gloeosporioidesColletotrichum gloesporioidesdetoxificationdurianfood additiveFood safetyFungicide chemicalfungicide resistanceFusariumlactic acidPCR detectionprotease activityprotoplastingPythiumPythium sp.RFLPRFLP-PCRRhizoctonia oryzaeRhizoctonia oryzae-sativaericerice aggregate sheath spotroot rot resistanceroot-knot nematodesecondary metaboliteSeedlingsselective mediaselective mediumSoil microorganismsporulationstem end rotStorage fungistorage fungi of rice seedstorage grainSubstrate culturesustainability agricultureTEF1-alphaTrichoderma spp.TrichoidermaZearalenoneกาแฟการกระตุ้นความต้านทาน มะม่วง ความยั่งยืนในการผลิตการควบคุมเชื้อราการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคการควบคุมโรคโดยชีววิธีการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวการจัดจำแนกการจุ่มน้ำร้อนการตอบสนองต่อสารเคมีกำจัดเชื้อราการประเมินการประเมินความเสียหายการประเมินความเสียหาย พื้นที่การเกิดโรค ยูคาลิปตัส มะม่วง พริกการลดปริมาณสารพิษเกษตรความต้านทานต่อสารเคมีของเชื้อราความต้านทานที่เกิดจากการกลายพันธุ์ต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราความต้านทานโรครากเน่าโคนเน่าความต้านทานโรคแอนแทรคโนสความปลอดภัยทางด้านอาหารความปลอดภัยทางอาหารความผันแปรทางสัณฐานวิทยาความยั่งยืนทางการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพคำสำคัญ: Colletotrichum gloeosporioidesคุณภาพสินค้าเชื้อพันธุกรรมพริกเชื้อรา Fusarium incarnatumเชื้อรา Fusarium solaniเชื้อรา Pythiumเชื้อราควบคุมไส้เดือนฝอยเชื้อราในโรงเก็บเชื้อราโรงเก็บเชื้อราสาเหตุต้นกล้าทุเรียนไตรโคเดอร์มาทุเรียนธัญพืชน้ำมันหอมระเหยพริกมะม่วงมะละกอยีสต์ปฏิปักษ์โรคขั้วผลเน่าโรคทุเรียนโรคหลังการเก็บเกี่ยวโรคแอนแทรคโนสมะม่วงสารเจือปนอาหารสารพิษตกค้างสารสกัดจากเปลือกมะละกอแอนแทรคโนส

  Interest

  Fungal Taxonomy and Moiecular Biology, Diversity of Plant Pathogenic Fungi, Postharvest Eiseases Plant Pathogenic Fungi

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 3225 ชั้น 2 อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
    • ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 82 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 40 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Polymerase chain reaction based detection of chilli anthracnose diseaseImjit N., Rattanakreetakul C., Pongpisutta R.2013Acta Horticulturae
   973,pp. 199-206
   2
   2RFLP identification of Colletotrichum species isolated from chilli in ThailandPongpisutta R., Winyarat W., Rattanakreetakul C.2013Acta Horticulturae
   973,pp. 181-186
   2
   3Protease activity for identification of Colletotrichum species causing chilli anthracnose in ThailandWinyarat W., Pongpisutta R., Rattanakreetakul C.2013Acta Horticulturae
   973,pp. 173-180
   0
   4Competency of clove and cinnamon essential oil fumigation against toxigenic and atoxigenic aspergillus flavus isolatesRangsuwan S., Rattanakreetakul C., Rattanakreetakul C., Pongpisutta R., Pongpisutta R.2021Journal of Pure and Applied Microbiology
   15(3),pp. 1325-1337
   0
   5Microbial reduction of fumonisin b1 by the new isolate serratia marcescens 329-2Keawmanee P., Rattanakreetakul C., Rattanakreetakul C., Pongpisutta R., Pongpisutta R.2021Toxins
   13(9)
   0