Search Result of "chilli"

About 191 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.วรานันท์ วิญญรัตน์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การทดสอบการเกิดโรคของเชื้อ Colletotrichum ในพริกสายพันธุ์ต่างๆ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจริยา สุนทร

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาพริกขี้หนูในระบบเกษตรอินทรีย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานโรคแอนแทรคโนสโดยใช้ลูกผสมสามทาง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgPaul W.J. Taylor, Imgปฏิพร เตมียกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษารูปแบบเทคโนโลยีการลดความร้อนหลังการเก็บเกี่ยวพริกเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานในระบบเกษตรแปลงใหญ่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ความคงทนของสีพริกในกระบวนการทำน้ำจิ้มซีฟูดส์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

แหล่งทุน:บริษัทอาร์ เอส ฟู้ดเทค (ประเทศไทย)จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การใช้ Drying Beads สำหรับการผลิตพริกแห้งและใบมะกรูดแห้ง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

แหล่งทุน:Horticulture Innovation Lab Regional Center

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานโรคแอนแทรคโนสโดยใช้ลูกผสมสามทาง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgPaul W J Taylor, Imgปฎิพร เตมียกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายใต้โรงเรือนพลาสติกสีต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง, องค์ประกอบผลผลิตและปริมาณสารเผ็ดของพริกพันธุ์เทวี60 และพันธุ์พิโรธ (2017)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, Imgนางดวงสมร บ้วนกียาพันธุ์, Imgศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12345678910