การสำรวจความเสียหายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยและการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง