Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม. (ปฐพีวิทยา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. (ปฐพีวิทยา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  cassavachemical fertilizercoated ureaGLOBE ProtocolSTEM EDUCATIONsugarcaneureavinasses effluentwaste materialsyeast cakeZinc fertilizerการกำหนดแนวทางการควบคุมโดยชีววิธีการจัดการการผลิตการจัดการดิน ภาคตะวันตก ปุ๋ยเคมี มันสำปะข้าวความเข้มข้นธาตุอาหารแคลเซียมซิลิเกตงานวิจัยชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดินซิลิคอนแซนโทฟิลล์ดาวเรืองดาวเรืองฝรั่งเศสดาวเรืองเอมริกันดินกรดดินเค็มดินที่ปลูกอ้อยดินนาที่มีความเหมาะสมต่ำ ธาตุอาหารหลัก จุลธาตุอาหาร ธาตุอาหารในใบอ้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต้นกล้าต้นกล้ายางพาราคุณภาพดีทานตะวัน (sunflower), ผลผลิตเมล็ด (grainที่ราบภาคกลางตอนล่างทุเรียนเทคโนโลยีการปลูกธาตุอาหารเสริมนา?้คั้นจากต้นกล้านาข้าวน้ำคั้นจากต้นกล้าน้ำทะเลหนุนไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ประถมศึกษาประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพในดินปลูกอ้อยปัจจัยทางดินปุ๋ย กระชายดำ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมปุ๋ยเคมีปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ยอินทรีย์ผงบดดาวเรืองคลุกดินผลผลิตของข้าวผักกาดหัวพริกพฤกษเคมีพันธุ์พื้นที่การเกษตรพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ปลูกผักและไม้ผลโพแทสเซียมฟ้าทลายโจรไฟท็อปเธอร่าภาคกลางภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมหาสารคามมะเขือเทศเมตาจีโนมิกส์เมล็ดงอกแมกนีเซียมแมกนีเซียมซัลเฟตไม้ผลเขตร้อนยางพาราร้อยเอ็ดระบบการปลูกพืชเรโซปุ๋ยโรงเรียนเครือข่ายฤดูปลูกลูทีนวิทยาศาตร์ทางดิน สะเต็มศึกษาวิทยาศาสตร์ทางดินสภาพการนำไฟฟ้าสมบัติดินสมุนไพรสังกะสีสารปรับปรุงดินสารพฤกษเคมีสีเนื้อสูตรปุ๋ยอ้อยอ้อยตออ้อยตอ 1อ้อยภาคกลางอัตราส่วนการดูดซับโซเดียมอัลลีโลพาธีอาหารสุขภาพอำเภอวังน้ำเขียวอิทธิพลของความเค็มอินทรียวัตถุที่เปลี่ยนง่ายอินทรียวัตถุที่เปลี่ยนแปลงง่าย

  Interest

  Soil Chemistry and Fertility

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของดิน ชั้น 4 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี ชั้น 2-3 อาคารสำอาง ศรีนิลทา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (114)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The role of mineralogy in organic matter stabilization in tropical soilsThaymuang W., Kheoruenromne I., Suddhipraharn A., Sparks D.L.2013Soil Science
  178(6),pp. 308-315
  12