Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม. (ปฐพีวิทยา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. (ปฐพีวิทยา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  cassavachemical fertilizercoated ureaGLOBE Protocolmetagenomicsmicronutrientnitrogen fertilizer typeNutrient ConcentrationPEGpotassium fertilizerp-powerriceSalinitySoilSoil Chemistry and Fertilitysoil conditionerssoil factorsSoil Fertilitysoil organic matterSTEM EDUCATIONsugarcanesugarcane burningsugarcane yieldsugarcane(Saccharum officinarum L.)sulfursweet corntropical soilsTurf grassesureavinasses effluentwaste materialsyeast cakeZinc fertilizerการกำหนดแนวทางการควบคุมโดยชีววิธีการจัดการการผลิตการจัดการดิน ภาคตะวันตก ปุ๋ยเคมี มันสำปะการจัดการดิน-ปุ๋ยการจัดการธาตุอาหารการจัดการธาตุอาหารรองการจัดการธาตุอาหารหลักการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่การปรับปรุงพันธุ์การปรับสภาพดินเปรี้ยวการปลูกอ้อยการแลกเปลี่ยนไอออนการวิเคราะห์ทางเคมีการสำรวจประชากรการให้น้ำกาฬสินธ์ุกำมะถันเกร็ดแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นชั้นขยะเป็นศูนย์ขอนแก่นข้าวความเข้มข้นธาตุอาหารความเค็มของดินความทนเค็ม (salt tolerance)ความทนแล้ง (drought tolerance)ความแปรปรวนของความเค็มความหลากหลายของแบคทีเรียความอุดมสมบูรณ์ของดินคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะที่คุณภาพของดินคุณภาพอาหารสัตว์แคลเซียมซิลิเกตงานวิจัยชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดินซิลิคอนดาวเรืองดินเค็มทุเรียนน้ำทะเลหนุนไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระพฤกษเคมีโพแทสเซียมมะพร้าวน้ำหอมแมกนีเซียมวิทยาศาสตร์ทางดินสมบัติดินสังกะสีสารปรับปรุงดินสารพฤกษเคมีสีเนื้อสูตรปุ๋ยอ้อยอ้อยตออ้อยตอ 1อ้อยปลูกอ้อยภาคกลางอัตราปุ๋ยไนโตรเจนอัตราส่วนการดูดซับโซเดียมอัลลีโลพาธีอาหารสุขภาพอำเภอวังน้ำเขียวอิทธิพลของความเค็มอินทรียวัตถุที่เปลี่ยนง่ายอินทรียวัตถุที่เปลี่ยนแปลงง่าย

  Interest

  Soil Chemistry and Fertility

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารภาควิชาปฐพีวิทยา
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของดิน ชั้น 4 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี ชั้น 2-3 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
   • แปลงทดลองภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (150)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The role of mineralogy in organic matter stabilization in tropical soilsThaymuang W., Kheoruenromne I., Suddhipraharn A., Sparks D.L.2013Soil Science
  178(6),pp. 308-315
  12
  2Correlation of Soil Physiochemical Properties, Microorganism Numbers, and Bacterial Communities Following Unburned and Burned Sugarcane HarvestChungopast S., Phankamolsil N., Thaymuang W., Phommuangkhuk A., Karuna S., Inboonchuay T.2023Applied and Environmental Soil Science
  2023
  0