Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.บ.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  brine shrimp farmGLOBE ProtocolSalt affected soilssalt distributionSodium adsorption ratioSoilSTEM EDUCATIONการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูทรัพยากรดินการมีส่วนร่วมโครงการหลวงงานวิจัยดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ ตำแหน่งการแพร่กระจาย สมบัติทางเคมี อำเภอกำแพงแสนดินที่ปลูกอ้อยดินที่มีผลกระทบจากเกลือดินนาดินและปุ๋ยทนเค็มทนร้อนทนโรคทนแล้งทรัพยากรดินทรัพยากรดิน การปนเปื้อน ผลกระทบ โรงไฟฟ้าทารกแรกเกิดที่ราบภาคกลางที่ราบภาคกลางตอนล่างไทรอยด์ฮอร์โมนธาตุอาหารพืชธาตุอาหารเสริมนักเรียน นักวิทยาศาสตร์ สมบัติดิน งานวิจัยนาข้าวน้ำทะเลหนุนแนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือใบอ้อยปฐพีวิทยาประถมศึกษาประเมินการใส่ปุ๋ยประสิทธิภาพในดินปลูกอ้อยปัจจัยการเกิดดินปัจจัยเชิงพื้นที่ปัจจัยทางดินปัญหาการเกษตรปุ๋ยปุ๋ยโพแทสเซียมผลกระทบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมพันธุ์พืชพืชไร่พืชสวนพื้นที่การเกษตรพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวงพื้นที่ปลูกผักและไม้ผลฟื้นฟูทรัพยากรดินภาคกลางภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมหาสารคามมันสำปะหลังแมกนีเซียมซัลเฟตแม่เมาะไม้ผลยุวหมอดินร้อยเอ็ดรากเน่ารูปแบบการจัดการดินเรโซปุ๋ยโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าราชบุรีโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายภาคตะวันตกลำต้นเน่าวิทยาศาตร์ทางดิน สะเต็มศึกษาวิทยาศาสตร์ทางดินเศรษฐกิจพอเพียงสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาพการนำน้ำขณะดินอิ่มตัวสภาพการนำไฟฟ้าสภาวะธาตุอาหารพืชสภาวะธาตุอาหารพืช ปัจจัยทางดินสมบัติของดินสมบัติดินสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน สมบัติทางเคมีของดิน สารปรับปรุงดินสสวท.สังกะสีสัณฐานวิทยาสิ่งแวดล้อมสูตรปุ๋ยหัวเน่าเหมืองลิกไนต์อ้อยอ้อยตออ้อยภาคกลางอัตราส่วนการดูดซับโซเดียมอิทธิพลของความเค็ม

  Interest

  การสำรวจดิน, การกำเนิดและจำแนกดิน

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา
  • มิ.ย. 2562 - ต.ค. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายแผนและวิจัย คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา
  • มิ.ย. 2558 - มิ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาฝ่ายบริหาร คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก