Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม. (ปฐพีวิทยา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. (ปฐพีวิทยา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 11 6 0 0
  2023 การจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 0 0 0
  2019 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2018 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษารูปแบบของระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับปัจจัยทางเดินและสภาพการจัดการการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาอิทธิพลของการจัดการดินและการจัดการธาตุอาหารพืชที่มีต่อปริมาณสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษารูปแบบของระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับปัจจัยทางเดินและสภาพการจัดการการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินที่มีผลต่อการป้องกันโรคไฟท็อปเธอร่าและการชะลอการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารทางไนโตรเจนทางดินในพืชทุเรียน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เพชรดี เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 7 6 0 0
  2022 การพัฒนาคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 แนวทางการจัดการธาตุอาหารสำหรับดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 การพัฒนาคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 แนวทางการจัดการธาตุอาหารสำหรับดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การประเมินศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพของดิน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการดิน-ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2018 การจัดการอินทรียวัตถุในดินและปุ๋ยไนโตรเจนจากการประเมินปริมาณอินทรียวัตถุที่เปลี่ยนแปลงง่ายในดินโดยชุดทดสอบต่อการตอบสนองของข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การประเมินอินทรียวัตถุในดินที่เปลี่ยนแปลงง่ายและปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ในดินโดยวิธีโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุปลูกที่มีผลต่อการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษารูปแบบของระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับปัจจัยทางเดินและสภาพการจัดการการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การจัดการดินและปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 22 14 0 0
  2022 บาสโฟเลีย เคล์พ เอสแอล สำหรับผลผลิตและคุณภาพผลผลิตทุเรียน หัวหน้าโครงการ COMPO EXPERT International GmbH 0 0 0 0
  2019 การประเมินประสิทธิภาพของบาสโฟเลีย ฟอร์ซ (BASFOLIAR FORCE) และ ไวตานิกา อาร์แซด (VITANICA RZ) ต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาภายใต้สภาพโรงเรือน และ การประเมินผลกระทบของบาสโฟเลีย พลีซัล อะมิโน (BASFOLIAR PRESAL AMINO) และ บาสโฟเลีย เคล์พ พรีเมี่ยม (BASFOLIAR KELP PREMIUM) ที่ต้านทานความเสียหายจากความเค็มในหญ้าสนามกอล์ฟ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท COMPO EXPERT ประเทศเยอรมัน 0 0 0 0
  2019 ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การมหาชน 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาและปรับใช้ คำแนะนำการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลางฝั่งตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2018 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวัดตาม GLOBE Protocol ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 0 0 0 0
  2017 การกำหนดแนวทางการจัดการธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอย่างมีประสิทธิภาพในดินปลูกอ้อย ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2017 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามวิธีของ GLOBE Protocol และสร้างงานวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบ STEM EDUCATION ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2016 โครงการ พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ปี2559 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2015 การกำหนดแนวทางการจัดการธาตุอาหารพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ในดินที่มีความเหมาะสมต่ำต่อการทำนาข้าว สำหรับการปลูกอ้อยในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2015 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสาร P-Power ต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วังเคมี จำกัด 0 0 0 0
  2015 พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 0 0 0
  2014 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 1 0 0
  2013 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 0 2 0 0
  2013 ศักยภาพปุ๋ยซิลิคอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจและผักบางชนิดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเจียไต๋ จำกัด 15 9 0 0
  2009 การทำให้เกิดเสถียรภาพของอินทรียวัตถุในดินโดยเหล็กออกไซด์ในดินที่มีพัมนาการสูงในเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์เชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด 0 0 0 0
  2008 การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว ผู้ร่วมวิจัย Thai Central Chemical Public Co., Ltd. 1 0 0 0