ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Actinomycetesbaby cornby-productCalcium-Boroncassavachemical fertilizercucumberdynamic penetrometerendophytic actinomyceteseucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)fertilizerfoliarGISGLOBE Protocolgreen manuregrowing mediaiodineiron oxidesKamphaeng Saen soil seriesKhorat BasinkomatsunaLand Use Planningleachingleaf nutrientliquid organic fertilizermaizemonosodium glutamate by-product (ami-ami)N2O emissionNitrate leachingnodule senescenceOklin composterorganic fertilizerPaddy soilspersimmon (Diospyros kaki L.)Precision agriculturered Oxisolsred Ultisolsricesalt affected soilssap flowsludgesoilsoil conditionersoil drenchSoil FertilitySoil Physicssoil propertiesSpatial distributionSTEM EDUCATIONsugarcanesugarcane (Saccharum officinarum L.)waste materialwaste materialsการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูทรัพยากรดินข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานความอุดมสมบูรณ์ของดินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการหลวงชุดดินกำแพงแสนทรัพยากรดินทารกแรกเกิดธาตุอาหารพืชไนโตรเจนปัจจัยทางดินปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิตอ้อยแผนที่พริกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสภาวะ congenital hypothyroidismภาวะการขาดสารไอโอดีนมันสำปะหลังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงไฟฟ้าราชบุรีวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้วิทยาศาสตร์ทางดินเศรษฐกิจพอเพียงสบู่ดำสภาพอากาศสภาวะธาตุอาหารพืชสมบัติก้อนอิฐดินดิบสมบัติดินสมบัติดินบางประการสมุนไพรส่วนผสมของแกลบและทรายสสวท.สังกะสีสิ่งแวดล้อมองุ่นอ้อยอะโซโตแบคเตอร์อะโซสไปริลลัม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว สุชาดา กรุณา, อาจารย์

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพนิสิต

E-Mail: agrscdk@ku.ac.th

Tel.: 034351893


Persons (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 7 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 3 คน, นักวิชาการเกษตร 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 78 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 69 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)
 • ทุนนอก 221 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 163 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 163 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 385 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 198 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 187 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 110 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 93 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 22 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)