ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Actinomycetesbaby cornby-productCalcium-Boroncassavachemical fertilizercrab mealcucumberdynamic penetrometereconomic cropeconomic cropsendophytic actinomyceteseucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)fertilizerfoliarGISGLOBE Protocolgreen manuregrowing mediaiodineiron oxidesKamphaeng Saen soil seriesKhorat basinkomatsunaLand Use Planningleachingleaf nutrientleonarditeliquid organic fertilizerliquid soil conditionermaizeMesorhizobium lotimonosodium glutamate by-product (ami-ami)N2O emissionNitrate leachingnitrogen-fixing bacteriaNodule senescenceOklin composterorganic fertilizerPaddy soilspersimmon (Diospyros kaki L.)Plant nutrientred Oxisolsred Ultisolsricesalinitysalt affected soilssap flowsludgesoilsoil conditionersoil drenchSoil Fertilitysoil propertiesSTEM EDUCATIONsugarcanewaste materialwaste materialsการขาดสารไอโอดีนการจัดการดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูทรัพยากรดินกำมะถันเกษตรยั่งยืนข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานขี้เถ้าลอยความอุดมสมบูรณ์ของดินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการหลวงชุดดินกำแพงแสนทรัพยากรดินทารกแรกเกิดทุเรียนธาตุอาหารพืชไนโตรเจนปัจจัยทางดินปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิตอ้อยแผนที่พริกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสภาวะ congenital hypothyroidismภาวะการขาดสารไอโอดีนมันสำปะหลังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงไฟฟ้าราชบุรีวัสดุเหลือใช้สภาวะธาตุอาหารพืชสมบัติดินสังกะสีสารปรับปรุงดินองุ่นอ้อยอะโซสไปริลลัม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว อัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์

วิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: agracp@ku.ac.th

Tel.: 034-351893

นางสาว เกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์

บริหารและการศึกษา

E-Mail: agrkls@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1893

นางสาว สุชาดา กรุณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: agrscdk@ku.ac.th

Tel.: 034351893


Persons (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

นาย ประยูร เพียตะเณร

prayoon.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3435-1893

Avata

นางสาว วัลยา แซ่เตียว

wanlaya.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 034351893

Avata

นาย อาณัติ เฮงเจริญ

anut.h@nontri.ku.ac.th, โทร. 034351893

Avata

นางสาว บังอร อุบล

bangon.u@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351893


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 6 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 81 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 98 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 248 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 185 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 186 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 501 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 277 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 224 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 110 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 93 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 28 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 15 รางวัล)