การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์การค้าบนต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม

Publish Year National Conference 2
2009 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "HORT-D1 ฝรั่งพันธุ์ใหม่เพื่อรับประทานผสด และ HORT-R1 ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม", สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21, 14 - 15 ธันวาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exขจรวิชญ์ มูลกันทา, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์ฝรั่งด้วยการติดตา เสียบกิ่ง และทาบกิ่ง", สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21, 14 - 15 ธันวาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย