Conference

การขยายพันธุ์ฝรั่งด้วยการติดตา เสียบกิ่ง และทาบกิ่ง
สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21
ชาติ
14 - 15 ธันวาคม 2009
ขอนแก่น ประเทศไทย
-
-