Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2529
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.ด.(โรคพืช), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  antagonistic microorganismsantagonistic yeastBacillusbioextractBiological controlbioproductcucumbercucurbitdirty paniclefungal diseasegrapephylloplane yeastricerice diseaserice diseasesrice pathogenic fungirice sheath blightseed soakingsheath blightTrichodermaกลไกการทำงานการควบคุมทางชีวภาพการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีเกษตรดีที่เหมาะสมเกษตรอินทรีย์ข้าวแคทีเรียบาซิลลัสจุลินทรีย์ปฎิปักษ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเชื้อราไตรโคเดอร์มาเชื้อราปฏิปักษ์แช่เมล็ดซาติวัมซิลิกอนซูโดเพอโรโนสปอร์ราฐานข้อมูลต้นอ่อนข้าวสาลีตรวจวินิจฉัยแตงแตงกวาแตงโมไตรโเดอร์มาไตรโคเดอร์มาไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนัมทานตะวันพันธุ์แคระเทคนิคซีรัมวิทยาเทคนิคดีเอ็นเอธุรกิจนวัตกรรมบาซิลลัสบาซิลลัส มายคอยเดสแบคทีเรียแบคทีเรียปฏิปักษ์แบคทีเรียเอื้อประโยชน์ปริญญาปลอดภัยปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนผลเน่าผักกาดหอมผักกาดหอมชนิดบัตเทอร์เฮดผักไฮโดรโพนิกส์พริกพิเธียมพิเธียม อะฟานิเดอร์มาตัมพืชผักตระกูลแตงโพแทสเซียมซิลิเกตมันสำปะหลังมูลไส้เดือนเม็ดเถ้าแกลบ เมล็ดพันธุ์ยีสต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รากเน่าราโรคพืชโรคกาบใบแห้งโรคข้าวโรคข้าว โรคถอดฝักดาบโรคเน่าระดับดินโรคใบขีดสีน้ำตาลโรคใบจุดโรคใบจุดสีน้ำตาลโรคผลเน่าโรคพืชโรคพืช ตววจวินิจฉัย คลินิกสุขภาพพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโรคเมล็ดด่างลดต้นทุนสุขภาพพืชสุขภาพพืช เชื้อสาเหตุโรคพืชสูตรสำเร็จไส้เดือนฝอยรากปมข้าวหลักสูตรหัวเน่าองุ่นอะฟานิเดอร์มาตัมไฮโดรโพนิกส์

  Interest

  การควบคุมโรค ใบไม้ รากเน่าและโคนเน่าของพืชซึ่งเกิดจากเชื้อราสาเหตุโดยใช้จุลินทรีย์, การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยเทคนิควิธีการใช้รังสีอันตราไวโอเลท, การรวบรวมโปรโตพลาสต์การจำแนกและการใช้เชื้อรา, การควบคุมโรคของพืชผักที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืช

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 79 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 67 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 107 เรื่อง (เชิงวิชาการ 107 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)