Person Image

Administration

Education

 • วท.ด.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
 • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

Expertise Cloud

Antagonistantagonistic testAspergillusbiological controlCassavacoprophilous fungiCypermethrindistributiondiversityFlumethrinFruit juicesfusarium wiltmarine-derived fungiMeloidogyne incognitamorphologyMu Ko Angthong National Park Multigenemycelial growth inhibitionPenicilliumPlant Pathogenic Fungitaxonomyการควบคุมโดยชีววิธีความหลากหลายเชื้อราเชื้อรา เอนโดไฟท์เชื้อราควบคุมไส้เดือนฝอยแชมพูสำหรับสุนัขเซลลูเลสดัชนีชี้วัด(KPI)ดินดินตะกอนดีเอ็นเอไดเมโทมอร์ฟต้นแบบระไตรโคเดอร์มาไตรโครเดอร์มาทุเรียนประสิทธิภาพปลายข้าวปะการังเปลือกกล้วยเปลือกผลสบู่ดำเปลือกมังคุดแปรรูปผลเน่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมโรคพืชผักตบชวาแผนที่สารออกฤทธิ์พริกพังงาพืชพืชป่าพืชอาศัยฟองน้ำไฟทอปธอรา พาล์มิโวรามันสำปะหลังมูลสัตว์เม็ดเลือดเมทาแลกซิลระบบการผลิตพืชแบบยั่้งยืนระบบผลิตพืชเชิงนิเวศระบบผลิตพืชอินทรีย์ราราดินราทะเลราบนขอนไม้ผุรามูลสัตว์ราโรคพืชราสาเหตุโรคพืชราเอนโดไฟท์โรคเชื้อราโรครากเน่าโคนเน่าโรคเหี่ยวโรคไหม้ข้าวโรคแอนแทรกโนสและสแคบลิมโฟซัยท์ชนิดทีลูกสุกรสเคอโรเทียมสถานีวิจัยด้านพืช(Plant Research Stationสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสัณฐานวิทยาสารสกัดจากพืชสารสกัดจากพืชสมุไพรสารสกัดพืชสมุนไพรสารสกัดหยาบสุกรสูตรอาหารไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยรากปมอนุกรมวิธานเชื้อราอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์อะฟลาท็อกซิน บี1 อาหารทดแทนอาหารสัตว์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเอนไซม์เอนไซม์ช่วยย่อยสลาย

Interest

อนุกรมวิธานเชื้อรา, ราสาเหตุโรคพืช

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 61 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 32 เรื่อง (เชิงวิชาการ 31 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


แสดงความคิดเห็น

(0)