Person Image

Administration

Education

 • วท.ด.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
 • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

Expertise Cloud

Aspergillus28S rDNAAcacia amplicepsalkaliphilic endophytic fungiAndaman seaanimal excrementAnimal performanceantagonistAntagonistic activitiesantagonistic fungiantagonistic testantifungalantimicrobial activityAscomycetesAspergillusbananaBanana peelBeauveria bassianaBeneficial Microorganism (BS)BiocontrolbiodegradationBiological controlBLAST algorithmBroiler chickensBroken riceCassavaCassava pulpChemical controlchinese kalechitosanscoastal forest treeCoffee beanColeosporium plumeriaeColletotrichum gloeosporioidesColletotrichum sp.controlcoprophilous fungicoprophilous hyphomycetescoral reefsCross-inoculationCrude ExtractCucumber seedlingCurvulariaCurvularia spp.Cy?uthrincyfluthrinCypermethrinDiaporthe phaseolorumDidymella bryoniaedirty paniclediscomycetesdistributiondiversitydiversity, application, endophytic fungidiversity, application, microfungi, soilDNAdung fungiDurian . Fruit rot . Postharvest . Fungicide dipping . Residue analysisEcological Balance (EB)Ecological Farming System (EFS)FlumethrinFruit juicesfruit rotfungal antagonistfungal consortiumfungal diversityfungal endophytesfungiFungi ImperfectifungicidefungicidesFusarium equisetiFusarium solanifusarium wiltmarine-derived fungiMeloidogyne incognitamorphologymycelial growth inhibitionPenicilliumPlant Pathogenic FungiRhizoctonia solaniricetaxonomyกล้วยไม้การควบคุมโดยชีววิธีการจัดจำแนกชนิดข้าวความหลากหลายเชื้อราแชมพูสำหรับสุนัขใบไหม้ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมโรคพืชพริกราปฏิปักษ์รามูลสัตว์สัณฐานวิทยาสารป้องกันกำจัดเชื้อราสารสกัดหยาบสูตรอาหาร

Interest

อนุกรมวิธานเชื้อรา, ราสาเหตุโรคพืช, การควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, เชื้อราที่สร้างสารพิษ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 75 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 41 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 32 เรื่อง (เชิงวิชาการ 31 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Aspergilli Screened For Antagonistic Effects On Fungal Plant Pathogens And For Endoglucanase And Xylanase ActivitiesTang K., Tang K., Srihom C., Nuankaew S., Chuaseeharonnachai C., Kwantong P., Somrithipol S., Cheewangkoon R., Piasai O., Boonyuen N.2021Current Research in Environmental and Applied Mycology
11(1),pp. 274-283
0
2Identification, pathogenicity and effects of plant extracts on Neopestalotiopsis and Pseudopestalotiopsis causing fruit diseasesDarapanit A., Boonyuen N., Leesutthiphonchai W., Nuankaew S., Piasai O.2021Scientific Reports
11(1)
0
3Morphological study of Gelasinospora from dung and antagonistic effect against plant pathogenic fungi in vitroPiasai O., Sudsanguan M.2018Agriculture and Natural Resources
52(5),pp. 407-411
0
4Diversity of sporulating rice endophytic fungi associated with Thai rice cultivars (Oryza sativa L.) cultivated in Suphanburi and Chainat Provinces, ThailandSu-Han N., Songkumarn P., Nuankaew S., Boonyuen N., Piasai O.2019Current Research in Environmental and Applied Mycology
9(1),pp. 1-14
0
5Genetic variation of coleosporium plumeriae from different provinces in ThailandChaijuckam P., Songkumarn P., Piasai O., Saralamba S., Sriariyanun M., Chowpongpang S., Guerrero J.J.G.2020Applied Science and Engineering Progress
13(1),pp. 38-47
0
6Decomposition of sugarcane bagasse with lignocellulose-derived thermotolerant and thermoresistant Penicillia and AspergilliBoonyuen N., Manoch L., Luangsa-ard J.J., Piasai O., Chamswarng C., Chuaseeharonnachai C., Ueapattanakit J., Arnthong J., Sri-indrasutdhi V.2014International Biodeterioration and Biodegradation
92,pp. 86-100
17
7Cryptic species within Ophiocordyceps myrmecophila complex on formicine ants from ThailandKhonsanit A., Khonsanit A., Luangsa-ard J., Thanakitpipattana D., Kobmoo N., Piasai O.2019Mycological Progress
18(1-2),pp. 147-161
14
8Aspergillus siamensis sp. nov. from soil in ThailandEamvijarn A., Manoch L., Chamswarng C., Piasai O., Visarathanonth N., Jennifer Luangsa-Ard J., Kijjoa A.2013Mycoscience
54(6),pp. 401-405
10
9Coprophilous ascomycetes from Phu Luang Wildlife Sanctuary and Khao Yai National Park in ThailandPiasai O., Manoch L.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(5 SUPPL.),pp. 34-40
6
10Vegetative compatibility groups of Fusarium oxysporum f.sp. cubenseSomrith A., Singburaudom N., Piasai O.2011Kasetsart Journal - Natural Science
45(3),pp. 451-460
5
11Coniochaeta ligniaria an endophytic fungus from Baeckea frutescens and its antagonistic effects against plant pathogenic fungiKokaew J., Manoch L., Worapong J., Chamswarng C., Singburaudom N., Visarathanonth N., Piasai O., Strobel G.2011Thai Journal of Agricultural Science
44(2),pp. 123-131
4
12Antimicrobial activity of different molecular weight chitosans to inhibit some important plant pathogenic fungiSingburaudom N., Piasai O., Dethaub T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
45(4),pp. 644-655
4
13Occurrence and health risk of patulin and pyrethroids in fruit juices consumed in Bangkok, ThailandPoapolathep S., Tanhan P., Piasai O., Imsilp K., Hajslova J., Giorgi M., Kumagai S., Poapolathep A.2017Journal of Food Protection
80(9),pp. 1415-1421
4
14Fungal occurrence on sugarcane filter cake and bagasse isolated from sugar refineries in ThailandBoonyuen N., Manoch L., Chamswarng C., Luangsa-ard J., Piasai O., Sri-indrasutdhi V., Ueapattanakit J., Chuaseeharonnachai C.2014Thai Journal of Agricultural Science
47(2),pp. 77-86
3
15Efficacy of non-toxigenic isolates of aspergillus niger and A. tubingensis as biological control agents against toxigenic A. niger and plant pathogenic fungiAukkasarakul S., Aukkasarakul S., Chamswarng C., Piasai O., Chinaphuti A., Manoch L.2014Thai Journal of Agricultural Science
47(3),pp. 147-155
2
16Postharvest fungicide dips to control fruit rot of ‘Monthong’ durian (Durio zibethinus)Piasai R., Piasai R., Chalmers P., Piasai O., Khewkhom N.2021European Journal of Plant Pathology
1
17Storage fungi and ochratoxin A associated with arabica coffee bean in postharvest processes in Northern ThailandMaman M., Sangchote S., Piasai O., Leesutthiphonchai W., Sukorini H., Khewkhom N.2021Food Control
130
0
18Diversity of microfungi in marine sediments from the gulf of Thailand and Andaman sea and the in vitro antagonistic activity against plant pathogenic fungiTaboonpong K., Manoch L., Chamswarng C., Piasai O.2014Thai Journal of Agricultural Science
47(2),pp. 99-108
0
19Large Scale Synthesis of Green Synthesized Zinc Oxide Nanoparticles from Banana Peel Extracts and Their Inhibitory Effects against Colletotrichum sp., Isolate KUFC 021, Causal Agent of Anthracnose on Dendrobium OrchidT-Thienprasert N.P., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J., Ruangtong J., Jaithon T., Srifah Huehne P., Piasai O.2021Journal of Nanomaterials
2021
0