Person Image

  Education

  • ปร.ด. (โรคพืช), ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2550
  • วท.บ. (เคมีเกษตร), คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  22 tetraen 3 one6Antagonistic activitiesAnthraquinonesAntibacterial activityAntibiofilmantifungal activityAntimicrobial activityAntiproliferative activityArticleAspergillaceaebiological controlBiological control agentBreast cancercell deathColletotrichum gloeosporioidescontrolled studycyathisteroneDiketopiperazinesdrug combinationdrug structureergosta 4in vitro studyLasiodiplodia theobromaemarine fungiMarine sponge-associated fungiMarine sponge-associated fungusMeroditerpenesNeosartoryaNeosartorya fischeriNeosartorya glabraNeosartorya siamensisNeosartorya tsunodaenonhumanPenicilliumPenicillium erubescensPlant extractsPlant pathogensPolyketidesRice diseasessecalonic acid ASlime MoldTrichocomaceaeunclassified drugการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการป้องกันกำจัดโรคพืชชีวภัณฑ์ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชเชื้อรา เอนโดไฟท์เชื้อราก่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพดเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูงเชื้อราที่สร้างสารพิษเชื้อราสาเหตุโรคพืชดิน ซากพืชต้นแบบระแบคทีเรียชอบร้อนใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพดแป้งดิบแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมโรคพืชผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช (Natural Products for Plant Protection)แผนที่สารออกฤทธิ์พริกพืชเศรษฐกิจพืชสมุนไพรพืชสมุนไพร, การออกฤทธิ์พืชสมุนไพรไทยพืชอาศัยยี่โถระบบการผลิตพืชแบบยั่้งยืนระบบผลิตพืชเชิงนิเวศระบบผลิตพืชอินทรีย์ราทนความร้อนราทะเลราที่เจริญในทะเลราปฏิปักษ์โรคข้าวโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโรคพืชและแมลงโรคไหม้ข้าวโรคแอนแทรกโนสและสแคบไรศัตรูพืชสมรรถภาพการผลิตสัณฐานวิทยาสายพันธุ์ NOI-1สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช (fungicides)สารทุติยภูมิจากเชื้อรา (Secondary Metabolites of fungi)สารสกัดจากพืชสารสกัดจากพืชสมุไพรสารสกัดพืชสารสกัดพืชสมุนไพรสารสกัดหยาบสารสกัดหยาบจากพืชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive com)สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเพื่อการควบคุมโรคพืช (biofungicide)สูตรอาหารอนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดเชื้อรา (Taxonomy of Microfungi)

  Interest

  สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช (fungicides), ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช (Natural Products for Plant Protection), สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเพื่อการควบคุมโรคพืช (biofungicide), อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดเชื้อรา (Taxonomy of Microfungi), สารทุติยภูมิจากเชื้อรา (Secondary Metabolites of fungi)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 64 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 52 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 33 เรื่อง (เชิงวิชาการ 33 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (170)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Crude extracts of marine-derived and soil fungi of the genus Neosartorya exhibit selective anticancer activity by inducing cell death in colon, breast and skin cancer cell linesRamos A., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2016Pharmacognosy Research
   8(1),pp. 8-15
   10
   2Cytotoxic activity of Secondary Metabolites from Marine-derived Fungus Neosartorya siamensis in Human Cancer CellsPrata-Sena M., Prata-Sena M., Ramos A., Ramos A., Buttachon S., Buttachon S., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Marques P., Dethoup T., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2016Phytotherapy Research
   30(11),pp. 1862-1871
   26
   3Can marine-derived fungus Neosartorya siamensis KUFA 0017 extract and its secondary metabolites enhance antitumor activity of doxorubicin? An in vitro survey unveils interactions against lung cancer cellsRamos A.A., Ramos A.A., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Malhão F., Malhão F., Buttachon S., Dethoup T., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2020Environmental Toxicology
   35(4),pp. 507-517
   4
   4A new bicyclic sesquiterpene from the marine sponge associated fungus Emericellopsis minimaPinheiro A., Dethoup T., Dethoup T., Bessa J., Silva A., Kijjoa A.2012Phytochemistry Letters
   5(1),pp. 68-70
   23
   5Anthraquinones, diphenyl ethers, and their derivatives from the culture of the marine sponge-associated fungus neosartorya spinosa kufa 1047de Sá J.D.M., Pereira J.A., Pereira J.A., Dethoup T., Cidade H., Cidade H., Sousa M.E., Sousa M.E., Rodrigues I.C., Costa P.M., Costa P.M., Mistry S., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2021Marine Drugs
   19(8)
   4
   6Invitro antifungal activity screening of crude extracts of soil fungi against plant pathogenic fungiBoonsang N., Dethoup T., Singburaudom N., Gomes N., Gomes N., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Journal of Biopesticides
   7(2),pp. 156-166
   9
   7Mycocidal activity of crude extracts of marine-derived beneficial fungi against plant pathogenic fungiDethoup T., Kumla D., Kumla D., Kijjoa A., Kijjoa A.2015Journal of Biopesticides
   8(2),pp. 107-115
   11
   8Bis-indolyl benzenoids, hydroxypyrrolidine derivatives and other constituents from cultures of the marine sponge-associated fungus aspergillus candidus KUFA0062Buttachon S., Buttachon S., Ramos A., Ramos A., Inácio Â., Inácio Â., Dethoup T., Gales L., Gales L., Lee M., Costa P., Costa P., Silva A., Sekeroglu N., Rocha E., Rocha E., Pinto M., Pinto M., Pereira J., Pereira J., Kijjoa A., Kijjoa A.2018Marine Drugs
   16(4)
   37
   9Diversity of marine fungi in eastern ThailandDethoup T., Manoch L.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(5 SUPPL.),pp. 100-106
   5
   10A new ergosterol analog, a new bis-anthraquinone and anti-obesity activity of anthraquinones from the marine sponge-associated fungus Talaromyces stipitatus KUFA 0207Noinart J., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Pereira J., Urbatzka R., Freitas S., Lee M., Silva A., Pinto M., Pinto M., Vasconcelos V., Vasconcelos V., Kijjoa A., Kijjoa A.2017Marine Drugs
   15(5)
   28
   11Antifungal activity profile of Piper longum fruit extract against plant pathogenic fungiOunchokdee U., Rueangrit S., Dethoup T.2016Journal of Biopesticides
   9(2),pp. 97-103
   4
   12In vitro antifungal activity evaluation of five plant extracts against five plant pathogenic fungi causing rice and economic crop diseasesJantasorn A., Moungsrimuangdee B., Dethoup T.2016Journal of Biopesticides
   9(1),pp. 1-7
   11
   13Bacillisporins D and E, new oxyphenalenone dimers from Talaromyces bacillisporusDethoup T., Dethoup T., Manoch L., Kijjoa A., Nascimento M., Puaparoj P., Silva A., Eaton G., Herz W.2006Planta Medica
   72(10),pp. 957-960
   25
   14Synergistic effects of combinations of novel strains of Trichoderma species and Coscinium fenestratum extract in controlling rice dirty panicleKaewsalong N., Songkumarn P., Duangmal K., Dethoup T.2019Journal of Plant Pathology
   101(2),pp. 367-372
   4
   15A new cyclic hexapeptide and a new isocoumarin derivative from the marine sponge-associated fungus Aspergillus similanensis KUFA 0013Prompanya C., Prompanya C., Fernandes C., Fernandes C., Cravo S., Cravo S., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Dethoup T., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2015Marine Drugs
   13(3),pp. 1432-1450
   49
   16A new meroterpene, a new benzofuran derivative and other constituents from cultures of the marine sponge-associated fungus acremonium persicinum KUFA 1007 and their anticholinesterase activitiesAlves A.J.S., Pereira J.A., Pereira J.A., Dethoup T., Cravo S., Cravo S., Mistry S., Silva A.M.S., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Kijjoa A., Kijjoa A.2019Marine Drugs
   17(6)
   6
   17Sartoryglabrins, analogs of ardeemins, from Neosartorya glabraKijjoa A., Santos S., Dethoup T., Manoch L., Almeida A.P., Almeida A.P., Vasconcelos M.H., Silva A., Gales L., Herz W.2011Natural Product Communications
   6(6),pp. 807-812
   23
   18Marine-derived fungi: A promising source of halo tolerant biological control agents against plant pathogenic fungiChalearmsrimuang T., Ismail S., Mazlan N., Suasaard S., Dethoup T.2019Journal of Pure and Applied Microbiology
   13(1),pp. 209-223
   3
   19Aspergillus similanensis sp. nov. from a marine sponge in ThailandDethoup T., Gomes N., Chaopongpang S., Kijjoa A.2016Mycotaxon
   131(1),pp. 7-15
   7
   20Bioactive meroditerpenes and indole alkaloids from the soil fungus Neosartorya fischeri (KUFC 6344), and the marine-derived fungi Neosartorya laciniosa (KUFC 7896) and Neosartorya tsunodae (KUFC 9213)Eamvijarn A., Eamvijarn A., Gomes N.M., Dethoup T., Dethoup T., Buaruang J., Manoch L., Silva A., Pedro M., Pedro M., Marini I., Roussis V., Kijjoa A.2013Tetrahedron
   69(40),pp. 8583-8591
   54
   21Prenylated phenylbutyrolactones from cultures of a marine sponge-associated fungus Aspergillus flavipes KUFA1152Machado F.P., Machado F.P., Kumla D., Kumla D., Pereira J.A., Pereira J.A., Sousa E., Sousa E., Dethoup T., Freitas-Silva J., Freitas-Silva J., Costa P.M., Costa P.M., Mistry S., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2021Phytochemistry
   185
   6
   22New isocoumarin derivatives and meroterpenoids from the marine sponge-associated fungus Aspergillus similanensis sp. Nov. KUFA 0013Prompanya C., Prompanya C., Dethoup T., Bessa L.J., Bessa L.J., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Gales L., Gales L., Costa P.M., Costa P.M., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Marine Drugs
   12(10),pp. 5160-5173
   57
   23Fungicidal activity of Thai medicinal plant extracts against Alternaria brassicicola causing black spot of Chinese kaleDethoup T., Songkumarn P., Rueangrit S., Suesa-ard S., Kaewkrajay C.2018European Journal of Plant Pathology
   152(1),pp. 157-167
   7
   24Ethanol production from cassava using a newly isolated thermotolerant yeast strainKaewkrajay C., Dethoup T., Limtong S.2014ScienceAsia
   40(4),pp. 268-277
   11
   25Biological control of fruit rot and anthracnose of postharvest mango by antagonistic yeasts from economic crops leavesKonsue W., Dethoup T., Limtong S., Limtong S.2020Microorganisms
   8(3)
   20
   26Fungicidal activity of Acorus calamus L. extracts against plant pathogenic fungiDethoup T., Songkumarn P., Sirirak T., Kijjoa A.2019Agriculture and Natural Resources
   53(5),pp. 527-532
   1
   27New cyclotetrapeptides and a new diketopiperzine derivative from the marine sponge-associated fungus Neosartorya glabra KUFA 0702Zin W., Zin W., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Fernandes C., Fernandes C., Cravo S., Cravo S., Pinto M., Pinto M., Gales L., Gales L., Pereira J., Silva A., Sekeroglu N., Kijjoa A., Kijjoa A.2016Marine Drugs
   14(7)
   31
   28A potential use of Talaromyces species as biological agents against plant pathogenic fungiManoch L., Dethoup T.2011Thai Journal of Agricultural Science
   44(2),pp. 81-91
   5
   29Potential of four marine-derived fungi extracts as anti-proliferative and cell death-inducing agents in seven human cancer cell linesRamos A., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2015Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
   8(10),pp. 798-806
   21
   30Novel ready-to-use dry powder formulation of Talaromyces tratensis KUFA0091 to control dirty panicle disease in riceEakjamnong W., Keawsalong N., Dethoup T.2021Biological Control
   152
   2
   31New polyketides and new benzoic acid derivatives from the marine sponge-associated fungus Neosartorya quadricincta KUFA 0081Prompanya C., Prompanya C., Dethoup T., Gales L., Gales L., Lee M., Pereira J.A.C., Silva A.M.S., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Kijjoa A., Kijjoa A.2016Marine Drugs
   14(7)
   18
   32Effects of plant extracts and chitosan against alternaria leaf spot of chinese kaleOunchokdee U., Dethoup T.2020Journal of Biopesticides
   13(2),pp. 159-166
   0
   33Efficacy of fungicides in controlling rice blast and dirty panicle diseases in ThailandKongcharoen N., Kaewsalong N., Dethoup T.2020Scientific Reports
   10(1)
   11
   34Antibacterial and antibiofilm activities of tryptoquivalines and meroditerpenes isolated from the marine-derived fungi Neosartorya paulistensis, N. laciniosa, N. tsunodae, and the soil fungi N. fischeri and N. siamensisGomes N., Gomes N., Bessa L., Bessa L., Buttachon S., Buttachon S., Costa P., Costa P., Buaruang J., Dethoup T., Silva A., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Marine Drugs
   12(2),pp. 822-839
   70
   35Cytotoxic and Antiproliferative Effects of Preussin, a Hydroxypyrrolidine Derivative from the Marine Sponge-Associated Fungus Aspergillus candidus KUFA 0062, in a Panel of Breast Cancer Cell Lines and Using 2D and 3D CulturesMalhão F., Malhão F., Ramos A., Ramos A., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2019Marine Drugs
   17(8)
   7
   36Antibacterial and antibiofilm activities of the metabolites isolated from the culture of the mangrove-derived endophytic fungus Eurotium chevalieri KUFA 0006May Zin W., May Zin W., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Pereira J., Pereira J., Gales L., Gales L., Inácio Â., Costa P., Costa P., Lee M., Sekeroglu N., Silva A., Pinto M., Pinto M., Kijjoa A., Kijjoa A.2017Phytochemistry
   141,pp. 86-97
   41
   371,3-Dioxepine and spiropyran derivatives of viomellein and other dimeric naphthopyranones from cultures of Aspergillus elegans KUFA0015 and their antibacterial activityKumla D., Kumla D., Sousa E., Sousa E., Marengo A., Dethoup T., Pereira J.A., Pereira J.A., Gales L., Gales L., Freitas-Silva J., Freitas-Silva J., Costa P.M., Costa P.M., Mistry S., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2021Phytochemistry
   181
   5
   38Merodrimanes and other constituents from Talaromyces thailandiasisDethoup T., Dethoup T., Manoch L., Kijjoa A., Pinto M., Gales L., Damas A., Silva A., Eaton G., Herz W.2007Journal of Natural Products
   70(7),pp. 1200-1202
   43
   39Efficacy of berberine in controlling foliar rice diseasesKokkrua S., Ismail S.I., Mazlan N., Dethoup T.2020European Journal of Plant Pathology
   156(1),pp. 147-158
   5
   40A new dihydrochromone dimer and other secondary metabolites from cultures of the marine sponge-associated fungi Neosartorya fennelliae KUFA 0811 and Neosartorya tsunodae KUFC 9213Kumla D., Kumla D., Aung T., Aung T., Buttachon S., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Inácio Â., Costa P., Lee M., Sekeroglu N., Silva A., Pinto M., Pinto M., Kijjoa A., Kijjoa A.2017Marine Drugs
   15(12)
   21
   41Hidden synergistic effects of the combinations of plant extracts against plant pathogenic fungiRueangrit S., Eakjamnong W., Dethoup T.2019Journal of Biopesticides
   12(1),pp. 51-60
   1
   42Secondary Metabolites from the Culture of the Marine Sponge-Associated Fungi Talaromyces tratensis and Sporidesmium circinophorumButtachon S., May Zin W., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Silva A., Kijjoa A.2016Planta Medica
   82(9-10),pp. 888-896
   14
   43Effects of Marine Antagonistic Fungi against Plant Pathogens and Rice Growth Promotion ActivityChalearmsrimuang T., Suasa-Ard S., Jantasorn A., Dethoup T., Dethoup T.2022Journal of Pure and Applied Microbiology
   16(1),pp. 402-418
   0
   44Eurocristatine, a new diketopiperazine dimer from the marine sponge-associated fungus Eurotium cristatumGomes N., Dethoup T., Dethoup T., Singburaudom N., Gales L., Silva A., Kijjoa A.2012Phytochemistry Letters
   5(4),pp. 717-720
   44
   45A novel biological control agent against postharvest mango disease caused by Lasiodioplodia theobromaeSuasa-ard S., Eakjamnong W., Dethoup T.2019European Journal of Plant Pathology
   155(2),pp. 583-592
   5
   46Erubescensoic Acid, a new polyketide and a xanthonopyrone SPF-3059-26 From the culture of the marine sponge-associated fungus penicillium erubescens KUFA 0220 and Antibacterial activity evaluation of some of its constituentsKumla D., Kumla D., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Pereira J., Freitas-Silva J., Freitas-Silva J., Costa P., Costa P., Silva A., Pinto M., Pinto M., Kijjoa A., Kijjoa A.2019Molecules
   24(1)
   8
   47Marine-derived fungi extracts enhance the cytotoxic activity of doxorubicin in nonsmall cell lung cancer cells A459Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Ramos A., Ramos A., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Malhão F., Malhão F., Moreira M., Gargiulo D., Gargiulo D., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2017Pharmacognosy Research
   9(5),pp. S92-S98
   12
   48Spiculisporic acid E, a new spiculisporic acid derivative and ergosterol derivatives from the marine-sponge associated fungus Talaromyces trachyspermus (KUFA 0021)Kumla D., Kumla D., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Singburaudom N., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Natural Product Communications
   9(8),pp. 1147-1150
   18
   49Effects of co-culturing with live and autoclaved bacillus subtilis on antagonistic activity of marine fungi against plant pathogensMokkala U., Dethoup T.2020Journal of Pure and Applied Microbiology
   14(2),pp. 1245-1254
   0
   50Neofiscalin A and fiscalin C are potential novel indole alkaloid alternatives for the treatment of multidrugresistant Gram-positive bacterial infectionsBessa L.J., Bessa L.J., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Martins R., Martins R., Vasconcelos V., Vasconcelos V., Kijjoa A., Kijjoa A., da Costa P.M., da Costa P.M.2016FEMS Microbiology Letters
   363(15)
   19
   51Marine and Soil Fungi Extracts with Antiproliferative Activity Induce Morphological Alterations in Breast Cancer CellsRamos A., Malhão F., Malhão F., Ferreira A., Alves Â., Alves Â., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Gargiulo D., Gargiulo D., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Lobo-Da-Cunha A., Lobo-Da-Cunha A., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2015Microscopy and Microanalysis
   21,pp. 83-84
   1
   52Potential application of a marine-derived fungus, Talaromyces tratensis KUFA 0091 against rice diseasesDethoup T., Kaewsalong N., Songkumorn P., Jantasorn A.2018Biological Control
   119,pp. 1-6
   13
   53Bioactive Compounds from Terrestrial and Marine-Derived Fungi of the Genus Neosartorya †de Sá J.D.M., Kumla D., Dethoup T., Kijjoa A.2022Molecules (Basel, Switzerland)
   27(7)
   0
   54Chromone derivatives and other constituents from cultures of the marine sponge-associated fungus penicillium erubescens KUFA0220 and their antibacterial activityKumla D., Kumla D., Pereira J.A., Pereira J.A., Dethoup T., Gales L., Gales L., Freitas-Silva J., Freitas-Silva J., Costa P.M., Costa P.M., Lee M., Silva A.M.S., Sekeroglu N., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Kijjoa A., Kijjoa A.2018Marine Drugs
   16(8)
   11