Person Image

  Education

  • ปร.ด. (โรคพืช), ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2550
  • วท.บ. (เคมีเกษตร), คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  22 tetraen 3 one6Antagonistic activitiesAnthraquinonesantibacterialantibacterial activityAnti-Bacterial AgentsAntibiofilmantibiofilm activityAntibiotic synergyAnticancer activityAnticholinesterase activitiesAntifungalantifungal activityantiinfective agentantimicrobial activityantineoplastic activityantineoplastic agentAnti-obesityanti-plant pathogenic fungal activityantiproliferative activityanti-proliferative activityArdeemin analogsArticleAscomycetesAspergillaceaeAspergillusAspergillus candidusAspergillus chevalieriAspergillus similanensisAspergillus stellatusaszonaleninAutophagyazaphilonebacterium isolateBeneficial Microorganism (BS)BenzofuranBenzoic acid derivativesbeta sitostenoneBicyclic sesquiterpenebioactive compoundsBiocontrolBiocontrol agentBiocontrol agentsBiological controlbiological control agentBotanical fungicidesbreast cancercell deathColletotrichum gloeosporioidescontrolled studycyathisteroneDiketopiperazinesdrug combinationdrug structureergosta 4Escherichia coliFungicidal compatibilityFungicideFungicidesHamigera avellaneain vitro studyLasiodiplodia theobromaemarine fungiMarine sponge-associated fungimarine sponge-associated fungusMarine-derived fungimeroditerpenesNeosartoryaNeosartorya fischeriNeosartorya glabraNeosartorya siamensisNeosartorya tsunodaenonhumanPenicilliumPenicillium erubescensPentaketidesPlant extractsPlant pathogensPolyketidesRice diseasesRubber diseasessecalonic acid Aslime moldsponge (Porifera)Sustainable farmingTrichocomaceaeunclassified drugการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการป้องกันกำจัดโรคพืชชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคพืชยี่โถราทะเลราที่เจริญในทะเลราปฏิปักษ์โรคข้าวโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

  Interest

  สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช (fungicides), ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช (Natural Products for Plant Protection), สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเพื่อการควบคุมโรคพืช (biofungicide), อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดเชื้อรา (Taxonomy of Microfungi), สารทุติยภูมิจากเชื้อรา (Secondary Metabolites of fungi)

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2564 - ส.ค. 2564 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 87 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 75 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 33 เรื่อง (เชิงวิชาการ 33 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (197)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antibacterial and antibiofilm activities of tryptoquivalines and meroditerpenes isolated from the marine-derived fungi Neosartorya paulistensis, N. laciniosa, N. tsunodae, and the soil fungi N. fischeri and N. siamensisGomes N., Gomes N., Bessa L., Bessa L., Buttachon S., Buttachon S., Costa P., Costa P., Buaruang J., Dethoup T., Silva A., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Marine Drugs
  12(2),pp. 822-839
  85
  2New isocoumarin derivatives and meroterpenoids from the marine sponge-associated fungus Aspergillus similanensis sp. Nov. KUFA 0013Prompanya C., Prompanya C., Dethoup T., Bessa L.J., Bessa L.J., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Gales L., Gales L., Costa P.M., Costa P.M., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Marine Drugs
  12(10),pp. 5160-5173
  76
  3Bioactive meroditerpenes and indole alkaloids from the soil fungus Neosartorya fischeri (KUFC 6344), and the marine-derived fungi Neosartorya laciniosa (KUFC 7896) and Neosartorya tsunodae (KUFC 9213)Eamvijarn A., Eamvijarn A., Gomes N.M., Dethoup T., Dethoup T., Buaruang J., Manoch L., Silva A., Pedro M., Pedro M., Marini I., Roussis V., Kijjoa A.2013Tetrahedron
  69(40),pp. 8583-8591
  69
  4A new cyclic hexapeptide and a new isocoumarin derivative from the marine sponge-associated fungus Aspergillus similanensis KUFA 0013Prompanya C., Prompanya C., Fernandes C., Fernandes C., Cravo S., Cravo S., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Dethoup T., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2015Marine Drugs
  13(3),pp. 1432-1450
  68
  5Antibacterial and antibiofilm activities of the metabolites isolated from the culture of the mangrove-derived endophytic fungus Eurotium chevalieri KUFA 0006May Zin W., May Zin W., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Pereira J., Pereira J., Gales L., Gales L., Inácio Â., Costa P., Costa P., Lee M., Sekeroglu N., Silva A., Pinto M., Pinto M., Kijjoa A., Kijjoa A.2017Phytochemistry
  141,pp. 86-97
  66
  6Biological control of fruit rot and anthracnose of postharvest mango by antagonistic yeasts from economic crops leavesKonsue W., Dethoup T., Limtong S., Limtong S.2020Microorganisms
  8(3)
  60
  7Eurocristatine, a new diketopiperazine dimer from the marine sponge-associated fungus Eurotium cristatumGomes N., Dethoup T., Dethoup T., Singburaudom N., Gales L., Silva A., Kijjoa A.2012Phytochemistry Letters
  5(4),pp. 717-720
  55
  8Merodrimanes and other constituents from Talaromyces thailandiasisDethoup T., Dethoup T., Manoch L., Kijjoa A., Pinto M., Gales L., Damas A., Silva A., Eaton G., Herz W.2007Journal of Natural Products
  70(7),pp. 1200-1202
  53
  9Bis-indolyl benzenoids, hydroxypyrrolidine derivatives and other constituents from cultures of the marine sponge-associated fungus aspergillus candidus KUFA0062Buttachon S., Buttachon S., Ramos A., Ramos A., Inácio Â., Inácio Â., Dethoup T., Gales L., Gales L., Lee M., Costa P., Costa P., Silva A., Sekeroglu N., Rocha E., Rocha E., Pinto M., Pinto M., Pereira J., Pereira J., Kijjoa A., Kijjoa A.2018Marine Drugs
  16(4)
  52
  10Efficacy of fungicides in controlling rice blast and dirty panicle diseases in ThailandKongcharoen N., Kaewsalong N., Dethoup T.2020Scientific Reports
  10(1)
  50
  11A new ergosterol analog, a new bis-anthraquinone and anti-obesity activity of anthraquinones from the marine sponge-associated fungus Talaromyces stipitatus KUFA 0207Noinart J., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Pereira J., Urbatzka R., Freitas S., Lee M., Silva A., Pinto M., Pinto M., Vasconcelos V., Vasconcelos V., Kijjoa A., Kijjoa A.2017Marine Drugs
  15(5)
  48
  12New cyclotetrapeptides and a new diketopiperzine derivative from the marine sponge-associated fungus Neosartorya glabra KUFA 0702Zin W., Zin W., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Fernandes C., Fernandes C., Cravo S., Cravo S., Pinto M., Pinto M., Gales L., Gales L., Pereira J., Silva A., Sekeroglu N., Kijjoa A., Kijjoa A.2016Marine Drugs
  14(7)
  43
  13A new dihydrochromone dimer and other secondary metabolites from cultures of the marine sponge-associated fungi Neosartorya fennelliae KUFA 0811 and Neosartorya tsunodae KUFC 9213Kumla D., Kumla D., Aung T., Aung T., Buttachon S., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Inácio Â., Costa P., Lee M., Sekeroglu N., Silva A., Pinto M., Pinto M., Kijjoa A., Kijjoa A.2017Marine Drugs
  15(12)
  36
  14Potential application of a marine-derived fungus, Talaromyces tratensis KUFA 0091 against rice diseasesDethoup T., Kaewsalong N., Songkumorn P., Jantasorn A.2018Biological Control
  119,pp. 1-6
  36
  15Cytotoxic activity of Secondary Metabolites from Marine-derived Fungus Neosartorya siamensis in Human Cancer CellsPrata-Sena M., Prata-Sena M., Ramos A., Ramos A., Buttachon S., Buttachon S., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Marques P., Dethoup T., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2016Phytotherapy Research
  30(11),pp. 1862-1871
  35
  16Bacillisporins D and E, new oxyphenalenone dimers from Talaromyces bacillisporusDethoup T., Dethoup T., Manoch L., Kijjoa A., Nascimento M., Puaparoj P., Silva A., Eaton G., Herz W.2006Planta Medica
  72(10),pp. 957-960
  32
  17Neofiscalin A and fiscalin C are potential novel indole alkaloid alternatives for the treatment of multidrugresistant Gram-positive bacterial infectionsBessa L.J., Bessa L.J., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Martins R., Martins R., Vasconcelos V., Vasconcelos V., Kijjoa A., Kijjoa A., da Costa P.M., da Costa P.M.2016FEMS Microbiology Letters
  363(15)
  27
  18Potential of four marine-derived fungi extracts as anti-proliferative and cell death-inducing agents in seven human cancer cell linesRamos A., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2015Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
  8(10),pp. 798-806
  26
  19New polyketides and new benzoic acid derivatives from the marine sponge-associated fungus Neosartorya quadricincta KUFA 0081Prompanya C., Prompanya C., Dethoup T., Gales L., Gales L., Lee M., Pereira J.A.C., Silva A.M.S., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Kijjoa A., Kijjoa A.2016Marine Drugs
  14(7)
  26
  20A new bicyclic sesquiterpene from the marine sponge associated fungus Emericellopsis minimaPinheiro A., Dethoup T., Dethoup T., Bessa J., Silva A., Kijjoa A.2012Phytochemistry Letters
  5(1),pp. 68-70
  25
  21Sartoryglabrins, analogs of ardeemins, from Neosartorya glabraKijjoa A., Santos S., Dethoup T., Manoch L., Almeida A.P., Almeida A.P., Vasconcelos M.H., Silva A., Gales L., Herz W.2011Natural Product Communications
  6(6),pp. 807-812
  24
  22Spiculisporic acid E, a new spiculisporic acid derivative and ergosterol derivatives from the marine-sponge associated fungus Talaromyces trachyspermus (KUFA 0021)Kumla D., Kumla D., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Singburaudom N., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Natural Product Communications
  9(8),pp. 1147-1150
  23
  23Secondary Metabolites from the Culture of the Marine Sponge-Associated Fungi Talaromyces tratensis and Sporidesmium circinophorumButtachon S., May Zin W., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Silva A., Kijjoa A.2016Planta Medica
  82(9-10),pp. 888-896
  23
  24Cytotoxic and Antiproliferative Effects of Preussin, a Hydroxypyrrolidine Derivative from the Marine Sponge-Associated Fungus Aspergillus candidus KUFA 0062, in a Panel of Breast Cancer Cell Lines and Using 2D and 3D CulturesMalhão F., Malhão F., Ramos A., Ramos A., Buttachon S., Buttachon S., Dethoup T., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2019Marine Drugs
  17(8)
  22
  25In vitro antifungal activity evaluation of five plant extracts against five plant pathogenic fungi causing rice and economic crop diseasesJantasorn A., Moungsrimuangdee B., Dethoup T.2016Journal of Biopesticides
  9(1),pp. 1-7
  21
  26Chromone derivatives and other constituents from cultures of the marine sponge-associated fungus penicillium erubescens KUFA0220 and their antibacterial activityKumla D., Kumla D., Pereira J.A., Pereira J.A., Dethoup T., Gales L., Gales L., Freitas-Silva J., Freitas-Silva J., Costa P.M., Costa P.M., Lee M., Silva A.M.S., Sekeroglu N., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Kijjoa A., Kijjoa A.2018Marine Drugs
  16(8)
  19
  27Synergistic effects of combinations of novel strains of Trichoderma species and Coscinium fenestratum extract in controlling rice dirty panicleKaewsalong N., Songkumarn P., Duangmal K., Dethoup T.2019Journal of Plant Pathology
  101(2),pp. 367-372
  18
  28Marine-derived fungi extracts enhance the cytotoxic activity of doxorubicin in nonsmall cell lung cancer cells A459Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Ramos A., Ramos A., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Malhão F., Malhão F., Moreira M., Gargiulo D., Gargiulo D., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2017Pharmacognosy Research
  9(5),pp. S92-S98
  17
  29Erubescensoic Acid, a new polyketide and a xanthonopyrone SPF-3059-26 From the culture of the marine sponge-associated fungus penicillium erubescens KUFA 0220 and Antibacterial activity evaluation of some of its constituentsKumla D., Kumla D., Dethoup T., Gales L., Gales L., Pereira J., Pereira J., Freitas-Silva J., Freitas-Silva J., Costa P., Costa P., Silva A., Pinto M., Pinto M., Kijjoa A., Kijjoa A.2019Molecules
  24(1)
  17
  30Efficacy of berberine in controlling foliar rice diseasesKokkrua S., Ismail S.I., Mazlan N., Dethoup T.2020European Journal of Plant Pathology
  156(1),pp. 147-158
  17
  31Prenylated phenylbutyrolactones from cultures of a marine sponge-associated fungus Aspergillus flavipes KUFA1152Machado F.P., Machado F.P., Kumla D., Kumla D., Pereira J.A., Pereira J.A., Sousa E., Sousa E., Dethoup T., Freitas-Silva J., Freitas-Silva J., Costa P.M., Costa P.M., Mistry S., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2021Phytochemistry
  185
  17
  32A novel biological control agent against postharvest mango disease caused by Lasiodioplodia theobromaeSuasa-ard S., Eakjamnong W., Dethoup T.2019European Journal of Plant Pathology
  155(2),pp. 583-592
  16
  33Crude extracts of marine-derived and soil fungi of the genus Neosartorya exhibit selective anticancer activity by inducing cell death in colon, breast and skin cancer cell linesRamos A., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2016Pharmacognosy Research
  8(1),pp. 8-15
  16
  34Fungicidal activity of Thai medicinal plant extracts against Alternaria brassicicola causing black spot of Chinese kaleDethoup T., Songkumarn P., Rueangrit S., Suesa-ard S., Kaewkrajay C.2018European Journal of Plant Pathology
  152(1),pp. 157-167
  16
  35Ethanol production from cassava using a newly isolated thermotolerant yeast strainKaewkrajay C., Dethoup T., Limtong S.2014ScienceAsia
  40(4),pp. 268-277
  16
  36Mycocidal activity of crude extracts of marine-derived beneficial fungi against plant pathogenic fungiDethoup T., Kumla D., Kumla D., Kijjoa A., Kijjoa A.2015Journal of Biopesticides
  8(2),pp. 107-115
  15
  37Novel ready-to-use dry powder formulation of Talaromyces tratensis KUFA0091 to control dirty panicle disease in riceEakjamnong W., Keawsalong N., Dethoup T.2021Biological Control
  152
  15
  38A new meroterpene, a new benzofuran derivative and other constituents from cultures of the marine sponge-associated fungus acremonium persicinum KUFA 1007 and their anticholinesterase activitiesAlves A.J.S., Pereira J.A., Pereira J.A., Dethoup T., Cravo S., Cravo S., Mistry S., Silva A.M.S., Pinto M.M.M., Pinto M.M.M., Kijjoa A., Kijjoa A.2019Marine Drugs
  17(6)
  15
  39Invitro antifungal activity screening of crude extracts of soil fungi against plant pathogenic fungiBoonsang N., Dethoup T., Singburaudom N., Gomes N., Gomes N., Kijjoa A., Kijjoa A.2014Journal of Biopesticides
  7(2),pp. 156-166
  14
  40Biocontrol efficacy of endophytic Trichoderma spp. in fresh and dry powder formulations in controlling northern corn leaf blight in sweet cornLimdolthamand S., Songkumarn P., Suwannarat S., Jantasorn A., Dethoup T.2023Biological Control
  181
  12
  411,3-Dioxepine and spiropyran derivatives of viomellein and other dimeric naphthopyranones from cultures of Aspergillus elegans KUFA0015 and their antibacterial activityKumla D., Kumla D., Sousa E., Sousa E., Marengo A., Dethoup T., Pereira J.A., Pereira J.A., Gales L., Gales L., Freitas-Silva J., Freitas-Silva J., Costa P.M., Costa P.M., Mistry S., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2021Phytochemistry
  181
  12
  42Anthraquinones, diphenyl ethers, and their derivatives from the culture of the marine sponge-associated fungus neosartorya spinosa kufa 1047de Sá J.D.M., Pereira J.A., Pereira J.A., Dethoup T., Cidade H., Cidade H., Sousa M.E., Sousa M.E., Rodrigues I.C., Costa P.M., Costa P.M., Mistry S., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2021Marine Drugs
  19(8)
  12
  43Bioactive Compounds from Terrestrial and Marine-Derived Fungi of the Genus Neosartorya †de Sá J.D.M., Kumla D., Dethoup T., Kijjoa A.2022Molecules (Basel, Switzerland)
  27(7)
  11
  44Efficacy of marine antagonist, Trichoderma spp. as halo-tolerant biofungicide in controlling rice diseases and yield improvementKlaram R., Jantasorn A., Dethoup T., Dethoup T.2022Biological Control
  172
  11
  45Marine-derived fungi: A promising source of halo tolerant biological control agents against plant pathogenic fungiChalearmsrimuang T., Ismail S., Mazlan N., Suasaard S., Dethoup T.2019Journal of Pure and Applied Microbiology
  13(1),pp. 209-223
  11
  46Potential and fungicidal compatibility of antagonist endophytic Trichoderma spp. from rice leaves in controlling dirty panicle disease in intensive rice farmingVijitrpanth A., Jantasorn A., Dethoup T.2022BioControl
  11
  47Can marine-derived fungus Neosartorya siamensis KUFA 0017 extract and its secondary metabolites enhance antitumor activity of doxorubicin? An in vitro survey unveils interactions against lung cancer cellsRamos A.A., Ramos A.A., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Malhão F., Malhão F., Buttachon S., Dethoup T., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2020Environmental Toxicology
  35(4),pp. 507-517
  9
  48Aspergillus similanensis sp. nov. from a marine sponge in ThailandDethoup T., Gomes N., Chaopongpang S., Kijjoa A.2016Mycotaxon
  131(1),pp. 7-15
  8
  49A potential use of Talaromyces species as biological agents against plant pathogenic fungiManoch L., Dethoup T.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(2),pp. 81-91
  8
  50Impact of fungicides and plant extracts on biocontrol agents and side-effects of Trichoderma spp. on rice growthDethoup T., Dethoup T., Klaram R., Pankaew T., Jantasorn A.2022European Journal of Plant Pathology
  8
  51Fungicidal activity of Acorus calamus L. extracts against plant pathogenic fungiDethoup T., Songkumarn P., Sirirak T., Kijjoa A.2019Agriculture and Natural Resources
  53(5),pp. 527-532
  8
  52Antifungal activity profile of Piper longum fruit extract against plant pathogenic fungiOunchokdee U., Rueangrit S., Dethoup T.2016Journal of Biopesticides
  9(2),pp. 97-103
  7
  53Diversity of marine fungi in eastern ThailandDethoup T., Manoch L.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 100-106
  6
  54Effects of plant extracts and chitosan against alternaria leaf spot of chinese kaleOunchokdee U., Dethoup T.2020Journal of Biopesticides
  13(2),pp. 159-166
  5
  55Potential of endophytic Trichoderma in controlling Phytophthora leaf fall disease in rubber (Hevea brasiliensis)Sirikamonsathien T., Kenji M., Dethoup T.2023Biological Control
  179
  5
  56Efficacy of the antagonistic fungus Talaromyces tratensis KUFA 0091 in controlling rice blast and brown leaf spot diseases in field trialsDethoup T., Dethoup T., Jantasorn A., Kaewsalong N.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 697-704
  4
  57New Alkylpyridinium Anthraquinone, Isocoumarin, C-Glucosyl Resorcinol Derivative and Prenylated Pyranoxanthones from the Culture of a Marine Sponge-Associated Fungus, Aspergillus stellatus KUFA 2017Machado F.P., Machado F.P., Rodrigues I.C., Gales L., Gales L., Pereira J.A., Pereira J.A., Costa P.M., Costa P.M., Dethoup T., Mistry S., Silva A.M.S., Vasconcelos V., Vasconcelos V., Kijjoa A., Kijjoa A.2022Marine Drugs
  20(11)
  4
  58Effects of Marine Antagonistic Fungi against Plant Pathogens and Rice Growth Promotion ActivityChalearmsrimuang T., Suasa-Ard S., Jantasorn A., Dethoup T., Dethoup T.2022Journal of Pure and Applied Microbiology
  16(1),pp. 402-418
  4
  59Hidden synergistic effects of the combinations of plant extracts against plant pathogenic fungiRueangrit S., Eakjamnong W., Dethoup T.2019Journal of Biopesticides
  12(1),pp. 51-60
  3
  60Biological efficacy of marine-derived Trichoderma in controlling chili anthracnose and black spot disease in Chinese kaleNujthet Y., Jantasorn A., Dethoup T.2023European Journal of Plant Pathology
  2
  61New Hybrid Phenalenone Dimer, Highly Conjugated Dihydroxylated C28 Steroid and Azaphilone from the Culture Extract of a Marine Sponge-Associated Fungus, Talaromyces pinophilus KUFA 1767Machado F.P., Machado F.P., Rodrigues I.C., Georgopolou A., Gales L., Gales L., Pereira J.A., Pereira J.A., Costa P.M., Costa P.M., Mistry S., Hafez Ghoran S., Silva A.M.S., Dethoup T., Sousa E., Sousa E., Kijjoa A., Kijjoa A.2023Marine drugs
  21(3)
  2
  62Biocontrol efficacy of antagonists Trichoderma and Bacillus against post-harvest diseases in mangosNujthet Y., Kaewkrajay C., Kijjoa A., Dethoup T.2023European Journal of Plant Pathology
  2
  63Marine and Soil Fungi Extracts with Antiproliferative Activity Induce Morphological Alterations in Breast Cancer CellsRamos A., Malhão F., Malhão F., Ferreira A., Alves Â., Alves Â., Castro-Carvalho B., Castro-Carvalho B., Prata-Sena M., Prata-Sena M., Gargiulo D., Gargiulo D., Dethoup T., Buttachon S., Buttachon S., Lobo-Da-Cunha A., Lobo-Da-Cunha A., Kijjoa A., Kijjoa A., Rocha E., Rocha E.2015Microscopy and Microanalysis
  21,pp. 83-84
  2
  64Pentaketides and 5-p-Hydroxyphenyl-2-pyridone Derivative from the Culture Extract of a Marine Sponge-Associated Fungus Hamigera avellanea KUFA0732Klaram R., Klaram R., Dethoup T., Machado F.P., Gales L., Gales L., Kumla D., Hafez Ghoran S., Sousa E., Mistry S., Silva A.M.S., Kijjoa A., Kijjoa A.2023Marine Drugs
  21(6)
  2
  65Field efficacy in controlling mango diseases of antagonist Talaromyces tratensis KUFA 0091 in fresh and dry formulationsDethoup T., Kaewkrajay C., Nujthet Y.2024European Journal of Plant Pathology
  1
  66In vivo Testing of Plant Extracts in Controlling Rice Brown Spot Disease Through Folia ApplicationJantasorn A., Oiuphisittraiwat T., Mongon J., Dethoup T.2023Indian Journal of Agricultural Research
  57(2),pp. 242-248
  1
  67Effects of fungicides and antagonistic marine-derived fungi on rice seedling promotion and rice sheath blight controlDethoup T., Dethoup T., Klaram R., Jantasorn A.2023Plant Protection Science
  59(2),pp. 159-173
  1
  68Effects of co-culturing with live and autoclaved bacillus subtilis on antagonistic activity of marine fungi against plant pathogensMokkala U., Dethoup T.2020Journal of Pure and Applied Microbiology
  14(2),pp. 1245-1254
  1
  69The efficacy of dry medicinal plant powders against rice diseasesDethoup T., Dethoup T., Auamcharoen W., Jantasorn A., Niphon K.2022European Journal of Plant Pathology
  0
  70Field biocontrol efficacy of Trichoderma spp. in fresh and dry formulations against rice blast and brown spot diseases and yield effectSeekham N., Kaewsalong N., Jantasorn A., Dethoup T.2024European Journal of Plant Pathology
  0
  71Field Efficacy of Antagonistic Fungi against Black Spot Disease of Chinese KaleOiuphisittraiwat T., Dethoup T., Mongon J., Jantasorn A.2024Indian Journal of Agricultural Research
  58(2),pp. 350-355
  0
  72Biological control of Corynespora leaf fall disease in rubber by endophytic Trichoderma spp. under field conditionsSeekham N., Kaewsalong N., Jantasorn A., Dethoup T.2024European Journal of Plant Pathology
  0
  73Biological Control of Chili Anthracnose Disease using Talaromyces flavus Bodhi001Oiuphisittraiwat T., Dethoup T., Jantasorn A.2024Indian Journal of Agricultural Research
  58(3),pp. 525-531
  0
  74Potential of cavalcade, Centrosema pascuorum, leaves for controlling Meloidogyne javanica and quantification of active phytochemicalsBeesa N., Chinnasri B., Sasnarukkit A., Dethoup T., Jindapunnapat K., Kiriga A.W., Saikai K., Saikai K., Haukeland S., Haukeland S., Coyne D., Coyne D.2023Nematology
  0
  75Biocontrol ability of marine yeasts against postharvest diseases in mangos caused by Colletotrichum gloeosporioides and Lasiodiplodia theobromaeKaewkrajay C., Dethoup T.2023European Journal of Plant Pathology
  0
  76Efficacy of Trichoderma obtained from healthy rice seeds in promoting seedling growth and controlling rice seed rot and false smut diseases under field conditionsSeekham N., Kaewsalong N., Dethoup T.2024European Journal of Plant Pathology
  0
  77Potential application of dry medicinal plant powders in controlling black spot on Chinese kale and chili anthracnose diseasesDethoup T., Jantasorn A.2023Agriculture and Natural Resources
  57(2),pp. 289-300
  0