Person Image

Administration

Education

  • วท.ด.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 20 18 0 0
2017 การค้นหาสารสำคัญออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชจากพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมโรคพืชจากธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 แชมพูสุนัขสูตรทรีอินวัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อราจากดิน พืช และวัสดุชนิดต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2012 การรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อราจากดิน พืช และวัสดุชนิดต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 8 0 0
2010 การใช้ประโยชน์จากสารสกัดสบู่ดำในการควบคุมราสาเหตุโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรควบคุมโรคพืชสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรควบคุมโรคพืชสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบการจัดการกล้วยไม้สกุลหวายแบบแม่นยำสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2020 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไร้มลพิษ เพื่องานเกษตรสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 16 12 0 0
2014 การรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อราจากดิน พืช และวัสดุชนิดต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 4 0 0
2011 การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรควบคุมโรคพืชสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2010 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจากเปลือกผลสบู่ดำต่อการเจริญเติบโตของพืชและการควบคุมโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ความหลากหลายของราเอนโดไฟท์ในพืชสมุนไพรและพืชชนิดอื่น และการนำไปใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 ความหลากหลายของเชื้อราจากดิน ซากพืชและการนำไปใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การใช้ประโยชน์จากสารสกัดสบู่ดำในการควบคุมราสาเหตุโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของสถานีวิจัยด้านพืชศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 3 1 0 0
2019 ชุดผลิตภัณฑ์แชมพูเพื่อดูแลผิวหนังและป้องกันเห็บหมัดสูตรพิเศษและน้ำยาเช็ดหู ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2016 ระบบการผลิตพืชเชิงนิเวศโดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการจัดการโรคพืชอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2012 โครงการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพรา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ) 0 0 0 0
2010 โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 ความหลากหลายของรา coprophilous ascomycetes และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 1 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)