ความหลากหลายของราเอนโดไฟท์ในพืชสมุนไพรและพืชชนิดอื่น และการนำไปใช้ประโยชน์