การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจากเปลือกผลสบู่ดำต่อการเจริญเติบโตของพืชและการควบคุมโรคพืช