การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด

Publish Year National Journal 1
2007 exอมรศรี ขุนอิททร์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของเห็ดนางรมฮังการีและเห็ดหอมในการควบคุมโรครากปมของมะเขือเทศและฝรั่ง", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 8-15
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, "Pathogenicity of Trichoderma spp. on Eggs and Infective Juveniles of Meloidogyne incognita", The 5th Thai Mycological Conference and Annual Meeting of Mycological Association (TMA) 2010, 7 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย