การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของมะเขือเทศด้วยน้ำกรองและสารสกัดจากเส้นใยเห็ดเผาะ [Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan]

Publish Year National Journal 1
2017 exจารุทรรศน์ สีชัย, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, "In vitro Studies on Alpha-Glucosidase Inhibition and Antioxidant Properties of Boletus colossus Heim.", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 19, ฉบับที่ ฉบบับพิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 204-210
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, exArrita Rakchat, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant and antihyperglycemic activities of extracts from Astraeus hygrometricus in submerged culture", The 5th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO5), 6 - 8 พฤษภาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย