Person Image

  Education

  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2550
  • วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

   Biological control Meloidogyne incognita Root-knot nematod Biocontrol Earthworm casting Nematicidal actinomycete Plant growth promoter bacteriaA. salinaactinomycetesantinematodal actinomycetesApis andreniformisBacillus cereusBafilomycinsbiocontrolBiological controlCassavaChiliCrude extractDenaturing Gradient Gel ElectrophoresisDGGEearthworm fecesgiant cellHost plantMeloidogyneMeloidogyne graminicolaMeloidogyne incognitaMeloidogyne spp.nematode inoculum densityOryza sativa L.Parthenogenesisplant diseasePlant growth promoterResistant cultivarsReverse Transcription (RT)root knot diseaseRoot knot nematodesRoot-knot diseaseroot-knot nematoderoot-knot nematode infested soilsoil remediationStreptomycesStreptomyces galilaeusStreptomyces sp. KPS-E004Streptomyces sp. strain ZDBsurveillanceTrichoderma asperellumVigna mungoVigna radiataVigna spp.yield lossกรดอินโดลอซิติกการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชการเฝ้าระวังการฟื้นฟูดินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะจีโนไทปการศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมการศึกษาจีโนไทป์การศึกษาฟีโนไทป์การส่งเสริมการเจริญของพืชการสลายสารฟอสเฟสข้าวไทยความเสียหายของผลผลิตจังหวัดนครนายกเชื้อพันธุกรรมพืชไซเดอร์โรฟอร์ดินแพร่ระบาดไส้เดือนฝอยรากปมพริก Capsicum frutescens L.พันธุ์ต้านทานมะเขือมะเขือเทศมันสำปะหลังรากข้าวโรครากปมลักษณะความต้านทานโรคสัณฐานวิทยาสารสกัดไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยรากปมไส้เดือนฝอยศัตรูพืชแอคติโนมัยซิทแอคติโนมัยซีทแอคติโนมัยซีทควบคุมไส้เดือนฝอยแอคติโนมัยซีส

  Interest

  การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, แอคติโนมัยซีส, ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   แสดงความคิดเห็น

   (0)