Person Image

  Education

  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2550
  • วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 2 0 0
  2020 การคัดพันธุ์มะเขือและมะเขือเทศต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์ต้านทาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2013 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในการควบคุมโรครากปมของมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 1 0 0
  2017 การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata) และถั่วเขียวผิวดำ (Vigna mungo) ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 การใช้ประโยชน์จากแอคติโนมัยซีทสายพันธุ์ Streptomyces sp. KPS-E004 และ Streptomyces sp. KPS-F003 เป็นเชื้อปลูกร่วมเพื่อควบคุมการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมและผลในการส่งเสริมการเจริญของพริก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 ประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีสจากมูลไส้เดือนดินในการควบคุมโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในการควบคุมโรครากปมของมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสสายพันธุ์ไทยเพื่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) หัวหน้าโครงการ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 1 0 0
  2018 การประเมินความต้านทานต่อไส้เดือนฝอยระบบปมในข้าวไทยและการศึกษาความเสียหายของผลผลิต อันเกิดจากทำลายของไส้เดือนฝอยในพันธ์ุข้าวนาน้ำฝน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2017 การคัดพันธุ์พืชในสกุล Vigna ที่ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์ต้านทาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2017 การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของชีวภัณฑ์ Trichoderma asperellum Bacillus cereus และเชื้อ Streptomyces sp. KPS-E004 ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ในพริก หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 0 0 0 0
  2016 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซีทเพื่อฟื้นฟูและยับยั้งการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมในดินและการตรวจติดตามประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีทที่ใส่ลงในดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 0 0 0