Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • Ph.D. (Plant Pathology), University of Hawaii at Manoa, U.S.A., 2549
  • M.Sc. (Nematology) (With Great Distinction), University of Gent, Belgium, 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์) (สาขาโรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) (สาขาโรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของบัญชา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของบัญชา 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007513 ชื่อวิชา Medicinal Plant Production,17 ส.ค. 2015 - 25 ธ.ค. 2015