Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • Ph.D. (Plant Pathology), University of Hawaii at Manoa, U.S.A., 2549
  • M.Sc. (Nematology) (With Great Distinction), University of Gent, Belgium, 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์) (สาขาโรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) (สาขาโรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 17 15 0 0
2019 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของผู้สูงอายุในเขตลุ่มน้ำสงครามและเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การเสริมสร้างสุขภาวะ เครือข่าย และศักยภาพผู้สูงวัยเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 (ไม่จัดสรร) ประสิทธิภาพของสบู่ดำในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 8 0 0
2010 ประสิทธิภาพของสบู่ดำในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
2010 การค้นหาไส้เดือนฝอยตัวห้ำเพื่อใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การจำแนกไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ในแหล่งปลูก มันฝรั่งของจังหวัดตากโดยใช้เทคนิคอณูชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 1 0 0
2015 ประสิทธิภาพของสบู่ดำ (Jatropha curcas) ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ที่เข้าทำลายพริกในแปลงปลูกตามธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ประสิทธิภาพของปอเทือง (Crotalaria spp.) สายพันธุ์ต่าง ๆ ของประเทศไทยต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ผลของน้ำคั้นจากพืชสกุลสาบเสือ และสาบแร้งสาบกาต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การค้นหาไส้เดือนฝอยตัวห้ำเพื่อใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การจำแนกไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ในแหล่งปลูก มันฝรั่งของจังหวัดตากโดยใช้เทคนิคอณูชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้สารสกัดจากพืชสกุลดาวเรืองและดาวกระจายในการควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2014 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2012 พันธู์ข้าวขาวดอกมะลิไม่ไวแสง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อการจัดการศัตรูพืช การบริโภค และอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0