สำนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Food safetyaflatoxinC. perfringensclimate changeexportfood safetyFood ValleyFoodborne pathogensMicrobialMicrobubblesMycotoxinMycotoxinsNear infrared spectroscopyoxidizing agentProgram Evaluationquality improvementSalmonellaSanitizersseafoodShrimp feedvegetablesการตรวจสอบสารพิษเชื้อราการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินการประเมินความเสี่ยงการประเมินโครงการการประเมินผลโครงการการฝึกอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมออนไลน์การรับรู้การลดการศึกษาร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการกำลังคนเกณฑ์ AUN-QAเกษตรและอาหารข้าวข้าวโพดความปลอดภัยอาหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคอลัมน์ช่วยขจัดสิ่งรบกวนเครื่องเทศเชื้อราเชื้อราสร้างสารพิษซีราลีโนนทัศนคติเทคนิคด้านอิมมูโนวิทยา, การตรวจสอบ, สารพเทคโนโลยีการทำแห้งเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีฟองก?าซขนาดไมโคร-นาโเทคโนโลยีฟองแก๊สขนาดไมโครธัญชาติธาตุอาหารธาตุอาหารรองนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึกนักวิจัยขั้นสูงน้ําพริกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันเอ็มซีทีนิสิตบริหารธุรกิจบัณฑิตแบบจำลองปนเปื้อนประกันคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาประสิทธิผล การประกันคุณภาพภายใน กระบวนการ PDCA Effectivenessปั้นเม็ดผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์พริกชี้ฟ้าแห้งพริกชี้ฟ้าแห้ง สารออกซิไดซ์ซิ่ง การยกระดับคุณภาพ การส่งออก dried hot pepperพริกแห้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอก. 2677-2558มังคุดมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโมโนโคนอลแอนติบอดีโมโนโคลนอลแอนติบอดโมโนโคลนอลแอนติบอดีรปภ.หญิงระบบระบบการจัดการห้องปฏิบัติการระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงระบบสารสนเทศลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบเลขานุการวัสดุอ้างอิงศูนย์ความเป็นเลิศสารพิษเชื้อราหน่วยวิจัยเฉพาะทางหลักสูตรออคราทอกซินอะฟลาทอกซินอาหารอาหารปลอดภัยอิมมูโนแอฟฟีนิตีคอลัมน์อุตสาหกรรมอาหาร

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 25 คน (นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ 1 คน, พยาบาล ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 5 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 2 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, เลขานุการชั้น 1 1 คน, นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 68 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)
 • ทุนนอก 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 173 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 78 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 95 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 9 เรื่อง (Unknown 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 21 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)