สำนักงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Internal Education Quality Assessment Committees at The Curriculum LevelInternal Education Quality Assessors at the Curriculum LevelsInternal Quality AssuranceModelPDCA CyclePerceptionProgram EvaluationQuality AssuranceSecretarySystemthe AUN-QA criteriaWorkshop Provideการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการประเมินโครงการการประเมินผลโครงการการฝึกอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมออนไลน์การรับรู้การศึกษาเกณฑ์ AUN-QAคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทัศนคติเทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองประกันคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาประสิทธิผล การประกันคุณภาพภายใน กระบวนการ PDCA Effectivenessผู้ประเมินคุณภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษารปภ.หญิงระบบระบบสารสนเทศเลขานุการศึกษาศาสตร์-เกษตร, พืชเศรษฐกิจหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวศึกษาอินโฟกราฟิก

Executives


Persons (สำนักงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย)

Avata

นาง ประวีณ์นุช เกตุแก้ว

mukda.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428299 ต่อ 11

Avata

ดร. ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์

thanate.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428299 ต่อ 21

Avata

นาย จตุรงค์ ตันนุกูล

jaturong.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428299 ต่อ 22

Avata

นางสาว สุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์

suree.w@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428299 ต่อ 23

Avata

นางสาว กนกวรรณ นาควารี

psdkwna@ku.ac.th, โทร. 02-942-8299 ต่อ 22


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 5 คน (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)