Person Image

  Education

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) , มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ไทย

  Expertise Cloud

  2558Design ThinkingDesign-based learningEducational InnovationIntegrated AgricultureKasetsart UniversityKnowledge Management ProcessLaboratory SchoolLearning Management Model,Learning OrganizationManagementModelSenior High School LevelSufficiency Economy Philosophyกระบวนการกระบวนการจัดการความรู้กลไกการวิจัยกลวิธีกลุ่มจังหวัดการเกษตรการคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการความรู้การจัดการเมืองการใช้ที่ดินการถอดความรู้ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดการบริหารจัดการการบูรณาการการปฏิบัติการฝึกอบรมการพัฒนาการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความเป็นเลิศ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธิตการฟื้นฟูเศรษฐกิจการรับรองการเรียนรู้การให้บริการการออกแบบการออกแบบเป็นฐานเกษตรกรรมครบวงจรเกษตรอัจฉริยะข้อสอบข้าวขีดความสามารถการแข่งขันความคิดเชิงออกแบบความต้องการความเป็นไปได้ความพร้อมความพึงพอใจความมั่นคงความเสี่ยงคัดเลือกคุณภาพชีวิตงานวิจัยเฉพาะถิ่นชุมชนชุมชนต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนแออัดชุุมชนเชื้อไวรัสโคโรนาใช้ประโยชน์ดุษฎีบัณฑิตตอนบนต่อยอดตะวันตกตัวบ่งชี้ติดตามท้องถิ่นท่องเที่ยวทักษะทางหลวงพิเศษที่อยู่อาศัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศโทรทัศน์นวัตกรรมการศึกษานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นักวิจัยน้ำพุร้อนแนวทางแนวทาง การพัฒนา คุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชนบริการประเมินประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับเปลี่ยนปลอดภัยปัจจัยความสำเร็จปัญหาพัฒนาภาคกลางยุทธศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระบบระบบบริหารสถานศึกษาหลักสูตรองค์กรแห่งการเรียนรู้อุปสรรค

  Interest

  องค์กรแห่งการเรียนรู้, การจัดการความรู้, การเรียนรู้, ระบบบริหาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มิ.ย. 2552 - มิ.ย. 2554 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 9 เรื่อง (Unknown 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)