Person Image

  Education

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) , มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ไทย

  Expertise Cloud

  2558Kasetsart UniversityKnowledge Management ProcessLaboratory SchoolLearning Management Model,Learning OrganizationModelSenior High School Levelกระบวนการกระบวนการจัดการความรู้กลไกการวิจัยกลวิธีกลุ่มจังหวัดการเกษตรการคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการความรู้การใช้ที่ดินการถอดความรู้ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดการบริหารจัดการการบูรณาการการปฏิบัติการฝึกอบรมการพัฒนาการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความเป็นเลิศ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธิตการรับรองการเรียนรู้การให้บริการการออกแบบเกษตรกรรมครบวงจรเกษตรอัจฉริยะข้อสอบข้าวขีดความสามารถการแข่งขันความต้องการความเป็นไปได้ความพร้อมความพึงพอใจความมั่นคงคัดเลือกคุณภาพชีวิตงานวิจัยเฉพาะถิ่นชุมชนชุมชนต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนแออัดชุุมชนใช้ประโยชน์ดุษฎีบัณฑิตตอนบนต่อยอดตะวันตกตัวบ่งชี้ติดตามท้องถิ่นท่องเที่ยวทักษะทางหลวงพิเศษที่อยู่อาศัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศโทรทัศน์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้น้ำพุร้อนแนวทางแนวทาง การพัฒนา คุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชนบริการประเมินประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับเปลี่ยนปลอดภัยปัจจัยความสำเร็จปัญหาไปสู่การปฏิบัติผลสัมฤทธิ์ผู้สูงอายุแผนการศึกษาแห่งชาติพัฒนาภาคกลางยุทธศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระบบระบบบริหารรายการรูปแบบการจัดการเรียนรู้เรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนไปรษณีย์สถานศึกษาหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ห่วงโซ่อุปทานห้วยองคตองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรแห่งการเรียนรู้อาหารอุปสรรค

  Interest

  องค์กรแห่งการเรียนรู้, การจัดการความรู้, การเรียนรู้, ระบบบริหาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)