Person Image

  Education

  • พธ.บ.( ครุศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ไทย
  • M.A. (Linguistics ), Poona University , INDIA
  • Ph.D.(Linguistics) , Poona University , INDIA

  Expertise Cloud

  Club Friday The SeriesEncomiastic literaturelovePhonologystorytelling strategiesSynonyms of the Great KingThai Languageกลวิธีการเล่าเรื่องการจัดกลุ่มความหมายการเชื่อมโยงความการเปลี่ยนแปลงภาษาการแปรภาษาการแพทย์พื้นบ้านคฤหัสถ์คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีส์ความเชื่อความต้องการความพึงพอใจความรักความหลากหลายทางความหมายควำมสำเร็จค่านิยมคำประสมคำยืมคำเรียกชื่อโรคคำาตี่โคลงโลกนิติ ไตธรรมบรรยายนิสิตบทบาทบรรพชิตเปรียบเทียบภาษาต่างสมัยผัวผู้ประกอบการพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระสมัญญานาม พระพุทธเจ้า คัมภีร์พระพุทธศาสนา วรรณคดีพระพุทธศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพพจน์อุปมาภาพสะท้อน รสวรรณคดี เพลงลูกทุ่งไทยภาษาไตคำตี่ภาษาไทคำตี่ ภาษาถิ่นอีสานภาษาไทย. ภาษาไทยถิ่นเหนือภาษาไทยพวนภาษาศาสตร์ภำพสะท้อนควำมต้องกำรเมียระบบเสียงลักษณะคำยืมภาษาเขมรลักษณะทางภาษาวัฒนธรรมศำสตร์แห่งพระรำชำศิลปวัฒนธรรมสภาพสุนทรพจน์อุดมศึกษำเฉลิมพระเกียรติหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายหลักสูตรหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย.อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์อัตลักษณ์. คนพิการ. วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์อาหารไทอาหารไทย 4 ภาค

  Interest

  ภาษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Synonyms of "the Great King" in royal encomiastic literature of the Ayudhya PeriodNantachantoon S., Kingkham W.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(2),pp. 214-227
  0