การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตบางเขน ปี 2022

1160

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

384

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

36

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

680

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

15

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

54

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตบางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 19
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01605554 ชื่อวิชา Chemical and Biological Remediation Technology for Ani,28 มี.ค. 2022 - 28 มี.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการถ่ายทอดผลผลิตการวิจัยและอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการวิจัย “สำรับหันคา: การพัฒนาอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท”,4 เม.ย. 2022 - 4 เม.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215221 ชื่อวิชา Aircraft Structures I,3 ม.ค. 2022 - 28 ก.พ. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302563 ชื่อวิชา Advanced Forest Entomology,4 ม.ค. 2022 - 11 ม.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403526 ชื่อวิชา Natural Products,10 ม.ค. 2022 - 15 พ.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302212 ชื่อวิชา Field Forest Ecology,14 พ.ค. 2022 - 25 พ.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical and Physical Quality Measurement,11 ก.ค. 2022 - 5 ส.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Meta Thailand ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายพิเศษ ตัวตนและเพศสภาพในซีรีส์วาย,21 ก.ค. 2022 - 21 ก.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยาย เรื่อง นวนิยายวายในความเคลื่อนไหวทางสังคม,11 ส.ค. 2022 - 11 ส.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สวท. FM 92.5 MHz) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :รายการเล่าสู่กันฟังเรื่อง : นักวิจัยพบ “ กุ้งเต้นเจาะรากไม้” สกุลใหม่ของโลก,2 มิ.ย. 2022 - 2 มิ.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403526 ชื่อวิชา Natural Products,10 ม.ค. 2022 - 15 พ.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01605599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.พ. 2022 - 22 เม.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01605599 ชื่อวิชา Thesis,21 ก.พ. 2022 - 22 เม.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Japan Foundation, Bangkok ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โชโจ มังงะ: ประวัติศาสตร์ พลังและอิทธิพลของการ์ตูนผู้หญิงในญี่ปุ่น และแนวโน้มในเมืองไทย,15 ก.ค. 2022 - 15 ก.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01605597 ชื่อวิชา Seminar,18 มี.ค. 2022 - 18 มี.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308534 ชื่อวิชา Ecotourism Management,15 ก.พ. 2022 - 29 มี.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403526 ชื่อวิชา Natural Products,10 ม.ค. 2022 - 15 พ.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์สยามทรรศ์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายพิเศษ เรื่ือง ซีรีส์วายกับมหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่จินตนาการ,21 ก.ย. 2022 - 21 ก.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01605599 ชื่อวิชา Thesis,14 ก.พ. 2022 - 22 เม.ย. 2022

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 16
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort ,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด