การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตบางเขน ปี 2023

1658

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

792

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

99

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

777

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

66

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตบางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 70
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดเตรียมเส้นใยธรรมชาติดัดแปรสำหรับการเตรียมวัสดุคอมโพสิทจากยางพารา แหล่งทุน :บริษัท,15 พ.ย. 2023 - 15 พ.ย. 2028
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01311534 ชื่อวิชา Geo-informatics Tech.for Forest&Envi.Adminis.,28 พ.ค. 2023 - 28 พ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249561 ชื่อวิชา Built Environment Development,31 ม.ค. 2023 - 31 ม.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003475 ชื่อวิชา Techniques in Molecular Biology and Biochemistry for C,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01682453 ชื่อวิชา Cereal and Grain Crop Production for Food Entrepreneurs,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003582 ชื่อวิชา Post Harvest Management and Storage of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215452 ชื่อวิชา Aircraft Mechanical Design,20 ก.พ. 2023 - 27 ก.พ. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01020512 ชื่อวิชา Seed Technology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของน.ส. ศศิประภา โป๋ชัน เลข ประจำตัว 6336141 RAMP/M นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ (หลักสูตรปกติ) คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี,1 พ.ค. 2023 - 1 พ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01020512 ชื่อวิชา Seed Technology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303311 ชื่อวิชา Timber Harvesting,12 ก.ค. 2023 - 12 ก.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003592 ชื่อวิชา Colloquium in Agronomy,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249561 ชื่อวิชา Built Environment Development,19 ก.ย. 2023 - 19 ก.ย. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,27 พ.ย. 2023 - 29 มี.ค. 2024
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01311534 ชื่อวิชา Geo-informatics Tech.for Forest&Envi.Adminis.,28 พ.ค. 2023 - 28 พ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01020512 ชื่อวิชา Seed Technology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01311534 ชื่อวิชา Geo-informatics Tech.for Forest&Envi.Adminis.,28 พ.ค. 2023 - 28 พ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01311534 ชื่อวิชา Geo-informatics Tech.for Forest&Envi.Adminis.,27 พ.ค. 2023 - 27 พ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003592 ชื่อวิชา Colloquium in Agronomy,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240385 ชื่อวิชา Cultural Heritage Theory,27 ต.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003591 ชื่อวิชา Research Methods in Agronomy,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดเตรียมเส้นใยธรรมชาติดัดแปรสำหรับการเตรียมวัสดุคอมโพสิทจากยางพารา แหล่งทุน :บริษัท,15 พ.ย. 2023 - 15 พ.ย. 2028
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01020512 ชื่อวิชา Seed Technology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249561 ชื่อวิชา Built Environment Development,31 ม.ค. 2023 - 31 ม.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003582 ชื่อวิชา Post Harvest Management and Storage of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01020512 ชื่อวิชา Seed Technology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101444 ชื่อวิชา International Finance Policy,27 ม.ค. 2023 - 28 เม.ย. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003591 ชื่อวิชา Research Methods in Agronomy,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003475 ชื่อวิชา Techniques in Molecular Biology and Biochemistry for C,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01020512 ชื่อวิชา Seed Technology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01311534 ชื่อวิชา Geo-informatics Tech.for Forest&Envi.Adminis.,28 พ.ค. 2023 - 28 พ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01020512 ชื่อวิชา Seed Technology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01020512 ชื่อวิชา Seed Technology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 4 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249542 ชื่อวิชา Theory of Architectural and Urban Heritage Conservation,7 ต.ค. 2023 - 8 ต.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01447512 ชื่อวิชา Jointly Designed Course on Life Science,7 พ.ย. 2023 - 28 พ.ย. 2023

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 5
2023 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การใช้ประโยชน์ :1. ติดตามตรวจวัดและเฝ้าระวังกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางรังสี 2. ประเมินการได้รับรังสีและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อประชาชนอันเนื่องมาจากกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจกรรมทางรังสีของสถานปฏิบัติงานทางรังสีทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3.ใช้เป็นฐานข้อมูลของระดับทริเทียมในแหล่งน้ำของประเทศก่อนมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นในอนาคต ,12 พ.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
2023 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงานผ่านงานประชุมวิชาการ The 8th Packaging and Materials Innovation Symposium 2023 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ผ่านวิชาเทคนิควิจัย ในหัวข้อการตรวจสอบส่วนประกอบของเส้นใยปาล์มที่ได้จากประเทศไทย (Investigation on component of palm fibre obtaining from Thailand) และ การตรวจสอบส่วนประกอบของเส้นใยมะพร้าวที่ได้จากประเทศไทย (Investigation on component of coir fiber obtaining from Thailand),9 มี.ค. 2023 - 10 มี.ค. 2023
2023 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงานผ่านงานประชุมวิชาการ The 8th Packaging and Materials Innovation Symposium 2023 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ผ่านวิชาเทคนิควิจัย ในหัวข้อการตรวจสอบส่วนประกอบของเส้นใยปาล์มที่ได้จากประเทศไทย (Investigation on component of palm fibre obtaining from Thailand) และ การตรวจสอบส่วนประกอบของเส้นใยมะพร้าวที่ได้จากประเทศไทย (Investigation on component of coir fiber obtaining from Thailand),9 มี.ค. 2023 - 10 มี.ค. 2023
2023 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :แนวทางการพัฒนาศักยภาพนิสิตครู ด้วยระบบสนับสนุน และนำไปสู่การปรับปรุงรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์,1 พ.ย. 2023 - 30 พ.ย. 2023
2023 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน การใช้ประโยชน์ :การออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อการตระหนักรู้ด้านอาชีพ และการประกอบการ,1 ก.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 8
2023 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) และเพจดวงใจวิจารณ์ การใช้ประโยชน์ :กิจกรรมเชิงวิชาการครั้งที่ 1 การพัฒนาประชาชนเพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจารณ์ ค่าบ่มเพาะนักเขียน นักวิจารณ์ ปี 2566,19 ก.พ. 2023 - 19 ก.พ. 2023
2023 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอผลงานผ่านงานนิทรรศการการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2566 (Thailand Inventors' Day 2023),4 ก.พ. 2023 - 4 ก.พ. 2023
2023 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวัฒนธรรมวายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ในงานสัมมนา เรื่อง คุณค่าและมูลค่าของเนื้อหาที่หลากหลายในโทรทัศน์ไทย,25 ก.ย. 2023 - 25 ก.ย. 2023
2023 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอผลงานผ่านงานนิทรรศการการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2566 (Thailand Inventors' Day 2023),4 ก.พ. 2023 - 4 ก.พ. 2023
2023 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) และเพจดวงใจวิจารณ์ การใช้ประโยชน์ :กิจกรรมเชิงวิชาการครั้งที่ 1 การพัฒนาประชาชนเพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจารณ์ค่ายบ่มเพาะนักเขียน นักวิจารณ์ ปี 2566,19 ก.พ. 2023 - 19 ก.พ. 2023
2023 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Thai PBS การใช้ประโยชน์ :เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายการ Spirit of Asia ตอน จิตวิญญาณเสรีไทย กับใจที่เอนเอียงของอังศุมาลิน ,16 เม.ย. 2023 - 16 เม.ย. 2023
2023 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :FEED สื่อโซเชียลมีเดียในเครือ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมซีรีส์วายและนิยายวายผ่านงาน FEED Y CAPITAL ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ,23 ก.ย. 2023 - 23 ก.ย. 2023
2023 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Thai PBS การใช้ประโยชน์ :อุดมการณ์ซามูไรและความเป็นไทยในสายตาโกโบริ | Spirit of Asia | 30 เม.ย. 66,30 เม.ย. 2023 - 30 เม.ย. 2023

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด