Conference

Article
การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียว
Conference
การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36. วันที่ 5-7 มิถุนายน 2556, ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย
Class
ชาติ
Date
5 - 7 มิถุนายน 2013
Location
อำเภอ เมือง หนองคาย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-