Journal

Agriculture and Natural Resources (ISSN: 2452316X)
51
5
390-394
ตุลาคม 2017
นานาชาติ
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตร “การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม”,19 มี.ค. 2024 - 19 มี.ค. 2024