Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2555
  • กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, ไทย, 2535
  • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, ไทย, 2529

  Expertise Cloud

  Community Based TourismCorona Virus 2019 (COVID-19)Crisis Tourism ManagementCultural TourismDestination ManagementDestination Marketingeco-tourismfactor analysishost communityimpact of tourismnatural resourcesNegative Impacts on TourismNong Han Lakesustainable tourismTourism Carrying CapacityTourism Destination Managementtourism developmentTourism Development and Urban Planning.Tourism ManagementTourism Planning and DesignVirtual Tourการเขียนภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนการรักษาและพัฒนาการศึกษาการศึกษาต่อการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การออกเสียงข้อบกพร่องความต้องการชุมชนประเพณีแห่ปราสาทผึ้งปัญหาการออกเสียงผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาษาอังกฤษมัธยมศึกาาตอนปลายหลักสูตรภาษาอังกฤษอาชีวศึกษา

  Interest

  ภาษาอังกฤษ

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2560 - ส.ค. 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ก.ค. 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)