ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Advertising billboardattitudesclauseCollocationconjunctive participleDirection signELFEng|ishTensesEnglish and American LiteratureEnglish for presentationEnglish for professional communication skillsEnglish TensesEnglish writingEpigram billboardinterlingualLexical approachlexical competenceLexical framelinguistic errorsLiterary CriticismMachine TranslationMaterial DevelopmentMotivationNeeds AnalysisNESTs and NNESTsnon-native English-speaking teachersNoticingNoun Phraseonline learningonline resourcespast tense markerpedagogical applicationsperceptionsPersuasion billboardPreposition PhrasePROProcess Writing ApproachProsodic InstructionQueer TheoryQuesting-Generating StrategyQuestion Generating StrategyQuestion-Generating StrategyQuestion-GeneratingstrategyReading comprehensionReading in EnglishReadingComprehensionResearch article (RA) abstractrhetorical movesSAMR frameworkSecond Language Acquisitionsecond language reading/writingself-perceptionsspeaking problemsStrategy Inventory for language LearningStudents' VoicesThai EFL StudentsThai government officersthai inferenceThai languagethe first languagethe Matrix Modelthe targer languagethe target languageundergraduate studentsVerb PhraseVLSVocabularyvocabulary acquisitionVocabulary Learning StrategiesVocabulary recyclingWeb-basedWord formationกลวิธีกลวิธีการอ่านโครงสร้างของบทอ่านการเขียนโต้ตอบการเขียนภาษาอังกฤษการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจการใช้การตลาดดิจิทัลการตั้งคำถามการทบทวนคำศัพท์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการแทรกเข้ามาของภาษาไทย Errors analysisการเปรียบเทียบการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษการศึกษาการสอนภาษาอังกฤษกาลความคาดหวังความต้องการคำเชื่อมอนุพากย์ที่มาจากคำกริยาคำละผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยภาษาไทยภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษสำนวนภาษาอังกฤษสุญญรูปอนุพากย์

ExecutivesResource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)