การประยุกต์ใช้วัสดุลิกนินและไบโอเบสสำหรับปุ๋ยละลายช้า