Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Aeromonas hydrophilaAntibacterial activityAntimicrobialAntioxidantantioxidant activityEscherichia coliGamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase (GILT)Green soybeanHand washing gel้hand washing gelHeavy metalHydrogelImmobilization Indole-3-acetic acidLaminin receptorLPSPhylloplane yeastPichia pastorisPlant growth promotionPm-fortilinPm-RACK1Receptor for activated C kinase-1 (RACK1)ShrimpStaphylococcus aureusStaphylococcus epidermidisTCTPThai herbal remediesThai medicinal plantThai medicinal plantstotalphenolic compoundsTyrosinase inhibitionVibrio harveyiVibrio parahaemolyticusviral protectionVirusWhite spot syndrome virus (WSSV)white spot syndrome virus (WSSV) WSSVYa-KeawyeastYeast two-hybridYeast two-hybrid systemYHVZinc-solubilizing bacteriaZinc-solubilizing rhizobacteriaกลไกการปลดปล่อยกาแฟการเกษตรการเกิดปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนการควบคุมโดยชีววิธิการตรึงเซลล์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการสังเคราะห์แบบเคมีสีเขียวเกรพฟรุ้ทคัมควัทจันทน์แดงชีววิทยาโมเลกุลชุดสกัดอาร์เอ็นเอ GF-1เชื้อก่อโรคสิวเชื้อแบคทีเรียต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์ส้มปลอดโรค การขยายพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ โรคทริสเตซ่า โรคกรีนนิ่งตำรับยาไทยถั่งเช่าทรัพยากรจุลินทรีย์นทน์แดงแบคทีเรียไบโอเซลลูโลสปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนแผ่นเจลาตินแผ่นแปะเจลาตินแผ่นแปะรักษาสิวพอลิเมอร์ชีวภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาส์กหน้าแบบลอกออกยาเขียวยีสต์ผิวใบพืชระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งโรคกรีนนิ่งโรคทริสเตซ่าฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลิกนินเลมอนโลหะหนักส่งเสริมการเจริญของพืชส้มปลอดโรคสารต้านแบคทีเรียสารต้านอนุมูลอิสระสารไตรซอลสารสกัดเห็ดถั่งเช่าสีทองเหมืองข้อมูลอนุภาคซิงค์นาโนอาหารอุตสาหกรรม

  Interest

  ชีววิทยาโมเลกุล, ระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง, การเกิดปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 430 ชั้น 4 อาคาร SC14
   • ห้อง 504 ชั้น 5 อาคาร SC14

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Fortilin binds Ca2+ and blocks Ca2+-dependent apoptosis in vivoGraidist P., Graidist P., Yazawa M., Tonganunt M., Tonganunt M., Nakatomi A., Lin C., Chang J., Phongdara A., Fujise K., Fujise K., Fujise K.2007Biochemical Journal
  408(2),pp. 181-191
  62
  2Identification and characterization of syntenin binding protein in the black tiger shrimp Penaeus monodonTonganunt M., Phongdara A., Chotigeat W., Fujise K.2005Journal of Biotechnology
  120(2),pp. 135-145
  32
  3Morelloflavone blocks injury-induced neointimal formation by inhibiting vascular smooth muscle cell migrationPinkaew D., Pinkaew D., Cho S., Hui D., Wiktorowicz J., Hutadilok-Towatana N., Mahabusarakam W., Tonganunt M., Stafford L., Phongdara A., Liu M., Fujise K., Fujise K.2009Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects
  1790(1),pp. 31-39
  31
  4Embryonic lethality of fortilin-null mutant mice by BMP-pathway overactivationKoide Y., Kiyota T., Tonganunt M., Tonganunt M., Pinkaew D., Pinkaew D., Pinkaew D., Liu Z., Liu Z., Kato Y., Hutadilok-Towatana N., Phongdara A., Fujise K., Fujise K.2009Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects
  1790(5),pp. 326-338
  30
  5Shrimp laminin receptor binds with capsid proteins of two additional shrimp RNA viruses YHV and IMNVBusayarat N., Senapin S., Senapin S., Tonganunt M., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K., Meemetta W., Unajak S., Unajak S., Jitrapakdee S., Lo C., Phongdara A.2011Fish and Shellfish Immunology
  31(1),pp. 66-72
  28
  6Molecular cloning and expression analysis of the interferonc-γ inducible lysosomal thiol reductase gene from the shrimp Penaeus monodonKongton K., Phongdara A., Tonganunt-Srithaworn M., Wanna W.2011Molecular Biology Reports
  38(5),pp. 3463-3470
  26
  7Identification of a receptor for activated protein kinase C1 (Pm-RACK1), a cellular gene product from black tiger shrimp (Penaeus monodon) interacts with a protein, VP9 from the white spot syndrome virusTonganunt M., Saelee N., Chotigeat W., Phongdara A.2009Fish and Shellfish Immunology
  26(3),pp. 509-514
  24
  8Receptor for Activated C Kinase-1 protein from Penaeus monodon (Pm-RACK1) participates in the shrimp antioxidant responseSaelee N., Tonganunt-Srithaworn M., Wanna W., Phongdara A.2011International Journal of Biological Macromolecules
  49(1),pp. 32-36
  15
  9Crustin protein Amk1 from black tiger shrimp (Penaeus monodon) inhibits Vibrio harveyi and Staphylococcus aureusTonganunt M., Wongmanee K., Sartthai S., Chotigeat W., Phongdara A.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
  30(3),pp. 291-296
  5
  10Protection of Litopenaeus vannamei against the white spot syndrome virus using recombinant Pm-fortilin expressed in Pichia pastorisSinthujaroen P., Tonganunt-Srithaworn M., Eurwilaichitr L., Phongdara A.2015Aquaculture
  435,pp. 450-457
  4
  11Zinc-Solubilizing Streptomyces spp. as Bioinoculants for Promoting the Growth of Soybean (Glycine max (L.) Merrill)Suriyachadkun C., Chunhachart O., Srithaworn M., Tangchitcharoenkhul R., Tangjitjareonkun J.2022Journal of microbiology and biotechnology
  32(11),pp. 1435-1446
  3
  12ANTI-TYROSINASE, ANTI-SKIN PATHOGENIC BACTERIAL, AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND PHYTOCHEMICAL CONSTITUENTS OF Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C. Chen EXTRACTSoingam T., Srithaworn M.2023Bioscience Journal
  39
  1