การศึกษาและเปรียบเทียบการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสายพันธุ์แหนแดง