Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  Acceleration limitBig Data Analyticcassava combine harvestersCassava harvestingcfd programfluid mechanicgantry craneGasifierinput shapingInput shaping techniqueLED ปลูกพืชmanual controlMechanic vibrationPlant factorySmith predictorVelocity commandVibration reductionการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังการควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณการเคลือบเมล็ดพันธุ์การทำความเย็นแบบระเหยการปลูกพืชด้วยระบบกรีนเฮ้าส์การผลิตก๊าซเซื้อเพลิงการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรการสั่นสะเทือนเชิงกลการออกแบบเครื่องจักรกลข้าว, เครื่องปลูก, ระบบควบคุมอความแข็งแรงของวัสดุเครือกล้วยเครื่องขุดต้นไม้อัตโนมัติเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์เครื่องตัดข้อตาอ้อยจอบไฮดรอลิกเตาชีวมว]บริบทไทยแลนด์ 4.0พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังระบบกึ่งอัตโนมัติระบบควบคุมอัตโนมัติระบบสมองกลโรงเรือนปลูกพืชโลจิสติกส์สัตวแพทย์หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไร้สายอินพุตเชปปิ้งเทคนิคอุปกรณ์ตัด

  Interest

  การออกแบบเครื่องจักรกล, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนเชิงกล

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 5 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   แสดงความคิดเห็น

   (0)