Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์) พืชไร่นา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • Doctor of Philosophy (Science of Bioresource Production), Kagoshima University, ญี่ปุ่น, 2560

  Expertise Cloud

  Automatic Control Systembiodieselbroad mitesby product from jatrophacassava combine harvestersCassava harvestingcrop growthCutting machineDroughtFertilizer application depthFertilizer applicatorfertilizer injectionfumigationgermination percentagehermetic storageIrrigationJatrophaJatropha curcasJatropha curcas L.Jatrphalow pressure storagelowland riceMachine visionminimum tillagemulti-disciplinary research approachesplant crude extractsplanterPolyphagotarsonemus latuspostharvest technologypredacious mites,riceroot anatomical traitRoot densityRoot distributionseedSingle budslot openerstoragesubsoilingSugarcaneSugarcane budSugarcane Bud Cutting MachineSugarcane rootupland riceการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังการคัดเลือกอ้อยพันธุ์กลายการเจริญของรากการตัดแต่งกิ่งการปลูกสบู่ดำการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรการผลิตไบโอดีเซลการผลิตพืชแบบแม่นยำ (Precision agriculture)การรมควันการวิเคราะห์ค่าดินการใส่ปุ๋ยแบบฝังกลบข้าวข้าวนาสวนข้าวไร่ความชื้นในดินเครื่องเด็ดก้านพริกเครื่องตัดข้อตาอ้อยเครื่องฝังกลบปุ๋ยโครงสร้างระบบรากท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเทคโนโลยีการผลิตพืช การสร้าง Crop modelเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวบริบทไทยแลนด์ 4.0ไบโอดีเซลผลพลอยได้จากสบู่ดำพลังงานทดแทน เครื่องหมักแก๊สพันธุ์อ้อยลูกผสมภาคตะวันออกภาคใต้ภายใต้สภาพแล้งในโรงเรือนเมล็ดพันธุ์แมชชีนวิชันรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กระบบกึ่งอัตโนมัติระบบควบคุมอัตโนมัติไรขาว,ไรตัวห้ำลักษณะกายวิภาคและสัณฐานวิทยาของรากลักษณะรากโลจิสติกส์วิธีตะกร้า สบู่ดำสบู่ดำ, physic nutสภาวะปลอดเชื้อสภาวะปิด, ความดันต่ำสรีระวิทยาการผลิตพืช อ้อย และพืชไร่สวนยางสารสกัดจากพืชหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร

  Interest

  สรีระวิทยาการผลิตพืช อ้อย และพืชไร่, เทคโนโลยีการผลิตพืช การสร้าง Crop model, การผลิตพืชแบบแม่นยำ (Precision agriculture)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • แปลงปลูกพืชทดลอง ฝ่ายเครื่องมือจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก