Expertise Cloud

carbon dioxidecrop growthfertilizer injectionfumigationgermination percentagehalf-loss timeminimum tillageplanterPorositypressure decayPressure half-lifePressurization testRenewable energyrespiration ratericesubsoilingSubsurface flow constructed wetlandsugarcanesuperpositionsuperposition methodTropical fruitWater reuseกวนผสมอัตโนมัติกวางตุ้งกากจากน้้าหมักชีวภาพกากจากน้ำหมักชีวภาพการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์การงอกของเมล็ดการเจริญเติบโตการทดสอบความดันการทดสอบเครื่องเคลือบการย่อยสลายการรมยาการรมยามการลดลงของความดันการวัดความพรุนการวัดปริมาตรแก๊สชีวภาพข้าวข้าว, เครื่องปลูก, ระบบควบคุมอความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ความพรุนความมิดชิดค่าครึ่งชีวิตความดันคาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพเมล็ดพืชเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์เครื่องจักรกลเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องตัดข้อตาอ้อยเครื่องทำลายปฏิกริยาเครื่องปลูกข้าวเครื่องวัดเครื่องสับเครื่องหีบไซโลด้วงงวงข้าวโพดถังน้ำหมักชีวภาพถังหมักถังหมักชีวภาพทางมะพร้าวนาน้ำตมนํ้าหมักน้ำทิ้งน้ำมันสบู่ดำน้ำหมักชีวภาพบึงประดิษฐ์ไบโอดีเซลเปลือกมะพร้าวพริกพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน เครื่องหมักแก๊สพลังงานทดแทน ชีวมวล ยั่งยืนฟางข้าวเมล็ดพันธุ์แมลงศัตรูในโรงเก็บไม่ไถพรวน ไถดินดานรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังระบบกึ่งอัตโนมัติระบบควบคุมอัตโนมัติระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดระบบปอกเปลือกระยะเวลากำจัดระยะเวลาที่ความเข้มข้นของก๊าซลดลงครึ่งหนระยะเวลาที่ความเข้มข้นของก๊าซลดลงครึ่งหนึ่งโลหะฟอสไฟด์วิธีการรมผลวิธีการรวมผลวิธีสุญญากาศเวลาที่ความเข้มข้นก๊าซลดลงครึ่งหนึ่งเศษเถ้าสกรูสบู่ดำสมการจลพลศาสตร์อันดับหนึ่งสมรรถนะเครื่องยนต์อ้อย เครื่องปลูกอัตราการตายของแมลงอัตราการหายใจโฮมสเตย์และรีสอร์ท

Interest

เครื่องจักรกลการเกษตร

Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก