Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์) พืชไร่นา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • Doctor of Philosophy (Science of Bioresource Production), Kagoshima University, ญี่ปุ่น, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 17 15 0 0
  2020 โครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 8 0 0
  2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
  2010 ศึกษาการจัดการทรงพุ่มภายหลังการปลูกและการตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตในสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 5 5 0 0
  2020 การออกแบบและสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2019 เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การศึกษาและพัฒนาโลจิสติกส์ด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การคัดเลือกอ้อยพันธุ์กลายที่ผ่านการคัดเลือกในสภาวะปลอดเชื้อภายใต้สภาพแล้งในโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2011 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ศูนย์เรียนรู้การผลิตสบู่ดำแบบครบวงจร” หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบเก็บรักษาและกำจัดแมลงปนเปื้อนในข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2011 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการเก็บรักษาข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำกับวิธีการรมด้วยสารเคมีและวิธีเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การทดสอบเครื่องปลูกข้าวแบบลดการไถพรวน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ชีววิทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติ และ สารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0