ศึกษาการจัดการทรงพุ่มภายหลังการปลูกและการตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตในสบู่ดำ