การพัฒนาระบบเก็บรักษาและกำจัดแมลงปนเปื้อนในข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำ

Publish Year National Journal 3
2016 exธีรเดช เดชทองจันทร์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การศึกษาความสามารถของการใช้วิธีสุญญากาศเพื่อการกำจัดด้วงงวงข้าวโพด", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 46-55
2011 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, exธีรเดช เดชทองจันทร์, "ผลกระทบของปัจจัยในการทดสอบที่มีต่อการทดสอบความดันเพื่อการรมยา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 541-544
2011 exธีรเดช เดชทองจันทร์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การศึกษาอัตราการรั่วไหลของก๊าซฟอสฟีนจากโครงสร้างผ้าคลุมรมยา polyvinyl chloride (PVC) ที่มีความหนาต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 485-488
Publish Year National Conference 1
2012 exธีรเดช เดชทองจันทร์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "ประสิทธิภาพของวิธีสุญญากาศในการกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais)", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 4 - 5 เมษายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย